III. Il-fatturi soċjali u l-impatt tagħhom

III. Il-fatturi soċjali u l-impatt tagħhom

 

Tema Strateġika III. Il-Fatturi Soċjali u l-Impatt Tagħhom

Noħolqu Università Inklużiva għal Soċjetà Inklużiva

“Il-Fatturi Soċjali u l-Impatt Tagħhom” hija waħda mit-Temi Strateġiċi tal-Pjan Strateġiku 2020-2025, li testabilixxi l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-Università, il-fakultajiet, id-dipartimenti, iċ-ċentri, l-istituzzjonijiet u l-iskejjel tagħha.

L-Università ta’ Malta tħeġġeġ lis-soċjetà tkun parteċipattiva b’tali mod li l-intellettwali jkollhom irwol sinifikanti fil-ħajja soċjali, politika, ekonomika u kulturali tal-pajjiż. L-Università hija istituzzjoni inklużiva li tistinka biex tgħin lill-komunità tagħna, kemm fi ħdan l-Università stess kif ukoll fis-soċjetà inġenerali, bl-involviment tal-istudenti u l-istaff. Għandna l-għan li nqanqlu r-responsabbiltà pubblika u li attivament nispiraw il-kunċett ta’ servizz pubbliku biex jiġu identifikati opportunitajiet fejn inservu ta’ mudell. Filwaqt li nfittxu li ntejbu l-benesseri tal-komunità akkademika tagħna, impenjati li nsaħħu, niżviluppaw u nikkoperaw mal-intertaqsimiet tal-ġeneru, ir-razza, l-etniċità, id-diżabilità u sferi oħra tad-diversità.

Impenji Strateġiċi III 2020-2025

 

Il-Fatturi Soċjali u l-Impatt Tagħhom
Impenji Strateġiċi III għall-2020-2025

  L-Istrateġiji Ewlenin 

  L-Istrateġiji Biex Nilħqu l-Għanijiet 

 

 

 • Noħolqu uffiċċji aċċessibbli u riżorsi għall-istaff ta’ għajnuna tat-Taqsima ADSU
 • Ngħinu lill-membri tal-istaff bi sfidi intellettwali
 • Inwettqu verifiki regolari dwar l-aċċessibbiltà u nieħdu azzjoni immedjata fejn meħtieġ 
 • Nissorveljaw l-oqsma problematiċi regolarment
 • Nipprovdu servizz ta’ taxi fuq il-kampus għall-istudenti u l-membri tal-istaff b’diffikultajiet ta’ mobilità
 • Nistabbilixxu proċeduri standard għall-assessjar tal-istudenti dwar jekk humiex ‘Xierqa għall-Prattika’ b’rabta ma’ korsijiet partikolari 
 • Ngħinu lill-membri tal-istaff biex jinteraġixxu mal-istudenti b’diżabilità jew b’diffikultajiet fit-tagħlim 
 • Infasslu binjiet li jindirizzaw il-ħtiġijiet fiżiċi u mentali tal-istudenti
 • Inżidu aktar ‘kmamar għall-kwiet’ fuq il-kampus

 

 • Intejbu s-sistemi ta’ għajnuna li jgħollu r-rata tal-istudenti li jtemmu l-korsijiet
 • Inrawmu kollaborazzjonijiet bejn gruppi differenti ta’ studenti 
 • Noħolqu attivitajiet li bihom l-istudenti jħossuhom parti mill-kampus
 • Niżviluppaw l-identità personali bħala sors ta’ qawwa

 

 • Inwettqu verifiki regolari dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru
 • Naħdmu fuq l-integrazzjoni tal-ġeneru fi ħdan il-kurrikulu 
 • Nippromwovu l-Politika, flimkien mal-partijiet interessati esterni, dwar il-Fastidju Sesswali 
 • Nindirizzaw sfidi speċifiċi relatati mal-ġeneru b’rabta mal-avvanz fil-karriera
 • Nindirizzaw id-diskrepanza tal-ġeneru f’suġġetti bħall-inġinerija, l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa
 • Noħolqu depożitorju fil-librerija li jaħżen dokumenti storiċi relatati mal-avvanz tad-drittijiet tal-ġeneru
 • Nipprovdu toilets newtrali għall-ġeneru

 

 • Nippromwovu l-benefiċċji tad-diversità
 • Niżguraw li jkun hemm faċilitajiet adekwati għal persuni ta’ twemmin differenti
 • Nippromwovu programm li jħeġġeġ il-bidla fl-attitudni
 • Nappoġġjaw sistema ta’ kumpanni għall-istudenti u l-istaff internazzjonali

 

 • Nipprovdu l-għajnuna għall-immaniġġjar tal-istress fi żmien l-eżamijiet
 • Nipprovdu korsijiet tal-Ewwel Għajnuna għas-Saħħa Mentali għall-istaff u l-istudenti
 • Nipprovdu ħaddiem/a soċjali, ħaddiem/a li jaħdmu maż-żgħażagħ, u infermier/a fuq il-kampus
 • Norganizzaw taħriġ għall-istaff biex jassistu persuni b’diffikultajiet f’sitwazzjonijiet kritiċi

 

 • Niżviluppaw strateġija għall-komunikazzjoni interna u esterna
 • Nappoġġjaw l-għaqdiet rikonoxxuti tal-istudenti
 • Inwaqqfu uffiċċju biex tinqeda fuq il-proċeduri tal-Università taħt saqaf wieħed
 • Nippromwovu l-għarfien dwar il-Politika dwar l-Ibbuljar u l-Fastidju
 • Nippromwovu lingwa inklużiva fuq il-kampus
 • Infasslu skeda ta’ korsijiet li jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-istudenti part-time

 

 • Inżidu l-aċċessibbiltà billi nespandu t-tagħlim elettroniku
 • Nestendu l-iskop u l-firxa ġeografika tal-Università tat-Tielet Età
 • Nestendu l-firxa ġeografika ta’ servizzi simili taċ-Ċentru għar-Riżorsi fil-Kottonera
 • Nikkunsidraw li nwessgħu servizzi speċifiċi ta’ kuntatt 
 • Inwaqqfu Ċentru tal-Viżitaturi fil-Kampus tal-Belt 
 • Nevalwaw mill-ġdid l-istazzjon CAMPUS FM u r-rivista THINK biex bihom nilħqu udjenzi akbar
 • Ninvolvu l-oqsma tal-arti u l-istudji umanistiċi f’‘Science in the City’
 • Nagħtu l-ħajja mill-ġdid lil sforzi bħall-‘University in Piazza’
 • Intejbu l-kollaborazzjoni tagħna mas-soċjetà ċivili u l-industrija

Ngħinu lill-Persuni b’Diżabilità

L-Università tiffaċilita l-aċċess u l-għajnuna biex tiżgura li l-persuni b’diżabilità jkollhom ċans tajjeb li jirnexxu fl-istudji tagħhom. Tipprovdi wkoll l-għajnuna lill-membri tal-istaff u l-viżitaturi. 

Biex intejbu l-aċċessibbiltà, nagħmlu ħilitna biex:

 • nagħmlu l-uffiċċji aċċessibbli u nipprovdu r-riżorsi lit-Taqsima tal-Aċċessibbiltà u l-Għajnuna għall-Persuni b’Diżabilità (ADSU);
 • nipproponu inizjattivi ġodda li jgħinu lill-membri tal-istaff bi sfidi intellettwali;
 • inwettqu verifiki regolari dwar l-aċċessibbiltà, nieħdu azzjoni immedjata meta meħtieġa, u nissorveljaw l-oqsma problematiċi regolarment;
 • nipprovdu s-servizz ta’ taxi fuq il-kampus għall-istudenti u l-istaff b’diffikultajiet ta’ mobilità;
 • niżviluppaw proċeduri standard tal-operat ‘Xierqa għall-Prattika’ li bihom nevalwaw lill-istudenti qabel ikunu aċċettati biex isegwu korsijiet universitarji speċifiċi; 
 • noffru l-għajnuna lill-membri tal-istaff li jkollhom kuntatt ma’ studenti b’diżabilità jew b’diffikultajiet fit-tagħlim, inklużi l-istudenti bid-diżlessja jew li huma fl-ispettru tal-awtiżmu, permezz tal-Uffiċċju għall-Iżvilupp Akkademiku Professjonali (OPAD) u t-Taqsima tal-Aċċessibbiltà u l-Għajnuna għall-Persuni b’Diżabilità (ADSU); 
 • niżguraw li d-disinn tal-binjiet il-ġodda jqisu l-ħtiġijiet tal-istudenti li qegħdin f’dan l-ispettru;
 • inżidu l-‘kmamar għall-kwiet’ fuq il-kampus.

Noffru l-Għajnuna lill-Istudenti Inqas Rappreżentati u lill-Istudenti l-Ġodda  

L-Università se ttejjeb is-sistemi tal-għajnuna li jsaħħu l-esperjenza tat-tagħlim u jżidu r-rati ta’ studenti bi sfondi diversi u inqas rappreżentati li jtemmu b’suċċess il-korsijiet universitarji. L-istudenti minn ambjenti soċjoekonomiċi inqas privileġġati, minn minoranzi, u l-istudenti l-ġodda jsibuha aktar diffiċli biex iħossuhom parti mill-komunità tal-Università. Għalhekk, se nipprovdu infrastruttura ta’ sapport biex niżviluppaw l-identità personali bħala sors ta’ qawwa u biex inrawmu relazzjonijiet fost gruppi ta’ studenti f’ambjenti akkademiċi u soċjali fuq il-kampus.

Navvanzaw id-Drittijiet tal-Ġeneru  

L-Università impenjata li tavvanza d-drittijiet tal-ġeneru u tal-persuni LGBTIQ. Għal dan il-għan, nipproponu li:

 • inwettqu verifiki regolari dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru;
 • noffru viżibbiltà akbar lill-Kumitat għall-Kwistjonijiet tal-Ġeneru ħalli jingħata s-setgħa biex jaħdem fuq il-kwistjonijiet relatati mal-integrazzjoni tal-ġeneru fi ħdan il-kurrikulu bl-għajnuna tal-Uffiċċju OPAD;
 • nippromwovu iżjed il-Politika dwar il-Fastidju Sesswali li daħlet fis-seħħ fl-Università u fil-Kulleġġ Ġan Franġisk Abela biex isservi ta’ mudell għal dokumenti oħra ta’ politika għal setturi oħra lil hinn mill-Università;
 • noħolqu diskussjoni fuq l-isfidi relatati ma’ ġeneri speċifiċi fuq il-kampus, f’dak li għandu x’jaqsam mal-promozzjoni;
 • nindirizzaw id-diskrepanza tal-ġeneru f’suġġetti bħall-inġinerija, l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa;
 • noħolqu depożitorju fil-librerija li jaħżen dokumenti storiċi relatati mal-avvanz tad-drittijiet tal-ġeneru;
 • nipprovdu toilets newtrali għall-ġeneru.

Nippromwovu d-Diversità  

L-Università hija komunità multikulturali li fiha qed jiżdiedu ħafna studenti u membri tal-istaff internazzjonali b’kulturi differenti. Il-Kumitat għar-Razza u l-Affarijiet Etniċi ġie stabbilit biex irawwem kuxjenza, jiżgura l-aċċess u l-integrazzjoni, jissalvagwardja lill-istudenti u lill-membri tal-istaff u jagħti l-pariri lir-Rettorat. Se nimpenjaw ruħna biex:

 • nippromwovu l-benefiċċji tad-diversità, inklużi tar-razez u tal-etniċità;
 • niżguraw li jkun hemm faċilitajiet adekwati għal persuni ta’ twemmin differenti;
 • nippromwovu programm ta’ attivitajiet maħsub biex tinħoloq kuxjenza akbar u jħeġġeġ bidla fil-mentalita’; 
 • nappoġġjaw sistema ta’ sieħba għall-istudenti u l-istaff internazzjonali.

Se nibqgħu nissorveljaw u nevalwaw l-implikazzjonijiet tal-migrazzjoni fis-settur edukattiv. Ir-Rikonoxximent tat-Tagħlim Preċedenti għandu jgħin lill-istudenti bi status ta’ refuġjat, jew lil dawk li qed ifittxu kenn f’Malta, biex japplikaw u jkunu jistgħu jidħlu għall-korsijiet. Dan jikkontribwixxi għall-isforzi nazzjonali ta’ integrazzjoni permezz ta’ korsijiet, inizjattivi ta’ kuntatt u kollaborazzjoni ma’ entitajiet oħra relevanti.

Inżidu s-Servizzi tas-Saħħa u tal-Benesseri  

Kampus inklużiv itejjeb il-benesseri u jakkomda l-ħtiġijiet uniċi ta’ individwi differenti.  Id-dokumenti ta’ politika bl-aħjar prassi għad-diversità u l-inklużjoni jagħrfu li s-saħħa mentali u l-benesseri huma kwistjonijiet ta’ diversità. L-azzjonijiet proposti huma biex: 

 • intejbu s-servizzi ta’ konsulenza u appoġġ għas-saħħa mentali, flimkien ma’ programmi dwar kif għandek tgħix ħajja b’saħħitha mnedija miċ-Ċentru għas-Saħħa u l-Benesseri;
 • insiru Università li tippromwovi s-saħħa, kif rikonoxxut mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, u għal dan il-għan, se jkunu meħtieġa s-servizzi ta’ ħaddiem/a soċjali, ħaddiem/a li jaħdmu maż-żgħażagħ, u infermier/a;
 • nipprovdu sessjonijiet regolari għall-istudenti dwar l-immaniġġjar tal-istress fi żmien l-eżamijiet; 
 • inkomplu norganizzaw korsijiet spissi tal-Ewwel Għajnuna għas-Saħħa Mentali kemm għall-istaff kif ukoll għall-istudenti;
 • insegwu l-linji gwida għall-membri tal-istaff dwar kif jgħinu lill-individwi f’diffikultajiet kbar billi noffrulhom it-taħriġ meħtieġ.  

Ninvolvu l-Komunità tal-Kampus  

Ambjent inklużiv jippromwovi prattiċi pożittivi għall-istudenti u għar-reklutaġġ tal-istaff, inizjattivi ta’ mobilità soċjali u programmi li jattiraw parteċipanti mis-setturi kollha tas-soċjetà. L-Università tipproponi li:

 • nagħmlu sforz biex intejbu l-komunikazzjoni interna u esterna biex niżguraw li jkun hemm inqas xogħol doppju, kordinazzjoni aħjar u iżjed sinerġija, kif ukoll li tiġi implimentata strateġija għall-komunikazzjoni b’indikaturi ewlienin għall-kejl tal-prestazzjoni;
 • nappoġġjaw l-għaqdiet rikonoxxuti tal-istudenti billi niżguraw li jkun hemm disponibbli riżorsi adekwati, inkluż il-possibbiltà ta’ ħaddiem/a li jaħdmu maż-żgħażagħ biex jassistuhom;
 • infasslu skemi ta’ taħriġ u gwida fuq il-kampus; 
 • nippromwovu aktar għarfien dwar il-Politika dwar l-Ibbuljar u l-Fastidju;
 • nippromwovu lingwa inklużiva fuq il-kampus;
 • niżguraw li l-korsijiet ta’ filgħaxija jkopru l-ħtiġijiet u l-interessi tal-istudenti part-time, u nikkunsidraw li noffru programmi full-time ta’ matul il-jum b’mod flessibbli, fuq bażi part-time, meta jkollhom bżonn l-istudenti.

Nippromwovu l-Kuntatt mal-Pubbliku  

L-Università tinvolvi ruħha f’għadd ġmielu ta’ attivitajiet ta’ kuntatt kemm mal-gruppi fi ħdanha kif ukoll mal-komunità nazzjonali usa’. Dawn l-attivitajiet għandhom l-għan li jkattru l-interess tal-pubbliku fl-edukazzjoni ogħla u li jħeġġuhom ikomplu jistudjaw ħalli jiksbu kwalifika biex javvanzaw fil-karriera. Se nistinkaw biex:

 • inwessgħu l-opportunitajiet ta’ tagħlim elettroniku mill-bogħod billi nipprovdu varjetà ta’ modalitajiet ta’ tagħlim;
 • inżidu l-kuntatt mal-Università tat-Tielet Età;
 • nestendu s-servizzi offruti miċ-Ċentru għar-Riżorsi fil-Kottonera, li jinkludu s-servizzi ta’ konsulenza u ta’ klinika legali f’lokalitajiet fin-naħat ta’ fuq ta’ Malta madwar il-Port, Buġibba, il-Qawra u Għawdex;
 • nikkunsidraw li nestendu servizzi speċifiċi ta’ kuntatt bħal dawk offruti mit-Taqsima Mobbli tad-Dentisti;
 • inwaqqfu Ċentru tal-Viżitaturi fil-Kampus tal-Belt biex nenfasizzaw il-legat tal-Università u nippromwovu l-proġetti tagħha mill-qalba tal-belt kapitali;
 • nevalwaw mill-ġdid il-kunċett ta’ CAMPUS FM u r-rivista THINK bil-ħsieb li  nagħmlu dawn il-mezzi iżjed effettivi; 
 • ninvolvu l-oqsma tal-arti u l-istudji umanistiċi f’‘Science in the City’ għal firxa usa’ ta’ setturi multidixxiplinarji; 
 • nagħtu l-ħajja mill-ġdid lil sforzi bħall-‘University in Piazza’; 
 • intejbu l-kollaborazzjoni ma’ entitajiet mhux governattivi, partikolarment mas-soċjetà ċivili u l-industrija.

 


 

Il-Proċess ta’ Żvilupp Strateġiku għall-Università ta’ Malta huwa organizzat mit-tim iddedikat għall-Ippjanar Strateġiku u l-Intrapriża. Aħna kontinwament infittxu li nirċievu rispons sabiex intejbu u nevolvu l-proċess tal-ippjanar strateġiku tagħna, filwaqt li nidentifikaw opportunitajiet biex ngħinu lill-istudenti u lill-istaff ħalli jilħqu l-għanijiet tal-Università. 

https://www.um.edu.mt/about/pjanstrategiku/impenjistrategici3-fatturisocjaliulimpatttaghhom/