VIII. Is-servizzi u s-sapport amministrattiv

VIII. Is-servizzi u s-sapport amministrattiv

 

Tema Strateġika VIII. Is-Servizzi u s-Sapport Amministrattiv

Noħolqu Ekosistema ta’ Infrastruttura u Sapport

Din it-taqsima tappartjeni għall-Pjan Strateġiku 2020-2025, li jestabilixxi l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-Università, il-fakultajiet, id-dipartimenti, iċ-ċentri, l-istituzzjonijiet u l-iskejjel tagħha.

 L-Istratġeiji tal-Università ta’ Malta li jikkonċentraw fuq l-appoġġ amministrattiv neċċessarju sabiex jilħqu l-oġġettivi edukattivi u akkademiċi. L-oqsma ewlenin tal-appoġġ amministrattiv jiġu rrappreżentati mid-direttorati amministrattivi ta’ fuq il-kampus. 

Impenji Strateġiċi VIII 2020-2025 

Is-Servizzi u s-Sapport Amministrattiv
Impenji Strateġiċi VIII għall-2020-2025

   L-Istrateġiji Biex Nilħqu l-Għanijiet   

   L-Impenji     

 • Noħolqu ekosistema ta’ servizzi ta’ għajnuna u infrastruttura
 • Nallokaw ir-riżorsi b’mod ġust bi proċessi sistematiċi
 • Nieħdu deċiżjonijiet imsejsa fuq l-evidenza dwar riżorsi u inizjattivi sostenibbli
 • Ninsġu l-għarfien espert eżistenti u nnaqqsu d-dupplikazzjoni tar-riżorsi
 • Nippromwovu inizjattivi u prattiċi ta’ mmaniġġjar li jżidu l-produttività u nqabblu l-proċessi tal-operat mal-għanijiet tal-organizzazzjoni
 • Intejbu l-proċessi tal-istudenti mid-dħul tagħhom fl-Università sal-gradwazzjoni
 • Nintroduċu Uffiċċju għas-Servizzi tal-Istudenti miġbura taħt saqaf wieħed 
 • Inwaqqfu taqsima apposta għaċ-ċerimonji, iċ-ċertifikazzjoni u r-rekords 
 • Inżidu d-diġitalizzazzjoni u nnaqsu l-proċessi bbażati fuq il-karti 
 • Nintroduċu s-sistema ta’ skeda awtomatizzata għal-lezzjonijiet u l-eżamijiet
 • Insaħħu l-funzjonalità tas-Sistema tal-Immaniġġjar tal-Informazzjoni tal-Istudenti
 • Inżidu s-servizzi disponibbli għall-istudenti u l-istaff permezz tal-app tal-Università
 • Nippermettu l-funzjonalità awtomatizzata għat-tlugħ elettroniku tal-marki u l-għoti tal-kummenti fuqhom 
 • Nadottaw sistema tal-informatika għall-immaniġġjar tal-proċessi bbażati fuq l-evidenza
 • Nappoġġjaw strateġiji maħsuba għat-tagħlim, l-istruzzjoni u l-impatt soċjali
 • Insaħħu l-benesseri psikoloġiku, soċjali u fiżiku tal-istudenti
 • Inżidu l-involviment soċjali u s-sens ta’ komunità fuq il-kampus
 • Inżidu s-sapport għall-istudenti lokali li jkunu għaddejjin bi skambji edukattivi internazzjonali, apprentistati u bi programmi elettroniċi tat-tagħlim remot
 • Niċċaraw l-irwoli u r-responsabbiltajiet marbutin mal-provvista tas-sapport lill-istudenti
 • Niżviluppaw riżorsi ta’ informazzjoni għall-istudjużi u ħiliet fil-litteriżmu tal-informazzjoni
 • Inqassmu mill-ġdid iż-żoni tal-librerija biex inżidu l-ispazji għall-istudju u l-funzjonalità
 • Inħeġġu l-Aċċess Ħieles għall-informazzjoni u l-pubblikazzjonijiet xjentifiċi
 • Niġbru, nippriservaw u nxerrdu r-riżultati tar-riċerka li ssir fl-Università 
 • Niġbru u nimplimentaw Politika għall-Immaniġġjar tal-Informazzjoni tar-Riċerka
 • Intejbu l-viżibbiltà tal-Kollezzjonijiet Speċjali permezz tad-diġitalizzazzjoni
 • Niżviluppaw ir-riżorsi tal-arkivjar biex nippriservaw il-memorja istituzzjonali u nazzjonali
 • Inqabblu l-provvista tal-IT mal-qafas u l-għodod tajba għall-immaniġġjar tal-Librerija Infrastrutturali tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITIL)  
 • Nipprovdu pjattaformi tat-teknoloġija li huma reżiljenti u effiċjenti biex isostnu l-ħtiġijiet attwali u futuri tal-Università
 • Nadottaw sistemi ta’ effiċjenza fl-enerġija fil-provvista tal-infrastruttura tal-IT
 • Nattiraw u nżommu magħna staff tekniku ta’ kalibru għoli 
 • Nattiraw staff tal-ogħla livell f’dixxiplini differenti
 • Inżommu l-istaff magħna bis-saħħa ta’ ambjent organizzattiv pożittiv u mmotivat
 • Nistimulaw kultura ta’ staff li jaqsam l-għarfien tiegħu ma’ xulxin 
 • Norganizzaw sessjonijiet qosra regolari ta’ informazzjoni bejn id-dipartimenti  
 • Nifformalizzaw programmi ta’ orjentazzjoni u tal-bidu għall-istaff il-ġdid
 • Inħarrġu l-istaff fi rwoli ġodda ta’ tmexxija dwar il-proċessi akkademiċi u amministrattivi
 • Nipprovdu l-iżvilupp professjonali kontinwu permezz tat-taħriġ u  r-reġistrazzjoni fi programmi ta’ studju eżistenti
 • Niddiġitalizzaw il-proċessi manwali u nintegraw ġabriet tad-data multipli
 • Niddefinixxu u niżviluppaw l-identità u r-reputazzjoni tal-Università ta’ Malta
 • Noħolqu siti elettroniċi, stazzjonijiet soċjali, apps u kampanji elettroniċi ta’ livell għoli 
 • Noħolqu attivitajiet ta’ kuntatt biex nintegraw lill-partijiet interessati interni u esterni 
 • Intejbu l-komunikazzjoni permezz ta’ teknoloġija tal-mobile u software tar-relazzjoni mal-klijenti 
 • Infasslu pjanijiet tal-komunikazzjoni b’għarfien dwar is-suq u informazzjoni analitika
 • Noħolqu għodod għall-konferenzi, is-seminars u l-avvenimenti 
 • Nikkordinaw kalendarju ta’ avvenimenti u attivitajiet għall-Università kollha 
 • Inqanqlu d-djalogu u l-involviment mal-alumni
 • Nimmaniġġjaw it-tkabbir mgħaġġel tal-infrastruttura tal-kapital fuq il-kampus
 • Niżviluppaw spazji kollaborattivi għat-tagħlim u r-riċerka
 • Infasslu spazji fiżiċi modulari li jistgħu jintużaw u jiġu adattati għall-ħtiġijiet differenti tal-Università
 • Nipprovdu u nimplimentaw sett ta’ linji gwida għall-provvista tas-servizzi tal-bini 
 • Nintroduċu sistemi awtomatizzati għat-talba, it-twassil u l-kontroll tas-servizzi
 • Nimmaniġġjaw il-manutenzjoni reattiva u preventiva ta’ fuq il-kampus
 • Norganizzaw u naġġornaw l-irwoli u d-dmirijiet tal-immaniġġjar tal-fakultajiet
 • Intaffu l-effetti tal-proġetti ta’ kostruzzjoni fil-ħajja ta’ fuq il-kampus
 • Nissorveljaw il-finanzi biex nirreaġixxu għat-tibdil fl-ambjent tal-fondi
 • Nimplimentaw metodi moderni ta’ operat biex intejbu l-effiċjenza
 • Insaħħu l-persuni li jieħdu d-deċiżjonijiet permezz ta’ rappurtaġġ finanzjarju regolari
 • Inwasslu l-baġits u l-miri finanzjarji fil-ħin għas-sottotaqsimiet
 • Inżidu s-sorsi tad-dħul permezz ta’ programmi bi ħlas għall-iżvilupp professjonali, l-edukazzjoni eżekuttiva, it-tagħlim elettroniku u l-proġetti ta’ riċerka
 • Inħarrġu l-istaff fl-amministrazzjoni finanzjarja u fis-sistemi tar-rappurtaġġ
 • Noħolqu persuni ta’ kuntatt li jappoġġjaw ir-rappurtaġġ finanzjarju u l-kontabilità
 • Nadottaw il-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari fil-proċess tal-akkwist 

 


 

Il-Proċess ta’ Żvilupp Strateġiku għall-Università ta’ Malta huwa organizzat mit-tim iddedikat għall-Ippjanar Strateġiku u l-Intrapriża. Aħna kontinwament infittxu li nirċievu rispons sabiex intejbu u nevolvu l-proċess tal-ippjanar strateġiku tagħna, filwaqt li nidentifikaw opportunitajiet biex ngħinu lill-istudenti u lill-istaff ħalli jilħqu l-għanijiet tal-Università. 

https://www.um.edu.mt/about/pjanstrategiku/impenjistrategici8-servizziusapportamministrattiv/