Il-proċess tal-ippjanar strateġiku

Il-proċess tal-ippjanar strateġiku

Malta's flagGreat Britian's flag

Ħarsa lejn il-proċess tal-ippjanar strateġiku

Ninvolvu l-Partijiet Interessati tal-Università fit-Tfassil tal-Istrateġija

L-Università ta’ Malta nediet il-Proċess tal-Ippjanar Strateġiku biex taġġorna l-viżjoni u l-missjoni tagħha għas-snin li ġejjin. Il-Pjan Strateġiku 2020-2025 jippreżenta sett ta’ miri ġenerali u strateġija biex nilħquhom. Iservi wkoll ta’ gwida għaI proċess ta’ ppjanar strateġiku li, fil-futur, jista’ jerġa’ jintuża u jittejjeb. B’hekk titrawwem kultura ta’ kontinwità u jinħoloq legat ta’ ħsieb strateġiku. 

L-għanijiet tal-Università huma li ssostni u tiżviluppa l-pożizzjoni tagħha bħala provditur tal-edukazzjoni ta’ klassi dinjija li għandha wkoll irwol nazzjonali b’saħħtu. Il-miri jservu ta’ linji gwida għat-teħid tad-deċiżjonijiet ta’ kuljum u għall-attività operattiva għax jistabilixxu direzzjoni ċara għall-organizzazzjoni u jgħinuha tiddefinixxi l-prijoritajiet tagħha. Se jkun kruċjali li fl-istadju tal-implimentazzjoni titrawwem kultura ta’ żvilupp kontinwu.

Il-Proċess tal-Ippjanar Strateġiku kien sforz mifrux li involva l-ilħna kollha tal-membri tal-komunità universitarja u ssintetizza b’mod metikoluż il-varjetà wiesgħa ta’ kontributi, li kollha kienu mmirati għall-bini ta’ istituzzjoni dinamika u kontemporanja. Il-Proċess tal-Ippjanar Strateġiku dam sena akkademika, minn Settembru 2018 sa Lulju 2019, u f’dan iż-żmien l-Università ħadet sehem f’sett komprensiv ta’ attivitajiet li għenuha tiżviluppa l-ħsieb, l-għarfien u l-viżjoni tagħha.

 • L-IPPJANAR STRATEĠIKU 
  F’ĊIFRI

  IŻJED MINN

  10

  KONFERENZI U LAQGĦAT GĦALL-GRUPPI TA’ PARTIJIET INTERESSATI
  STUDENTI RAPPREŻENTANTI, MEMBRI TAL-ISTAFF,
  IS-SOĊJETÀ ĊIVILI, L-INTRAPRIŻA, IL-GVERN U L-FORNITURI EDUKATTIVI 

   

  IŻJED MINN 

  140

  DIPARTIMENT TAL-FAKULTÀ, ĊENTRI, ISTITUZZJONIJIET U SKEJJEL LI ŻVILUPPAW IL-PJAN PERMEZZ TA’ KUMITATI, RISPONS MINN ATTIVTAJIET U KONFERENZI 

   

  IŻJED MINN

  11,500

  STUDENT INVOLUT FIL-LAQGĦAT GĦAL ŻVILUPPI STRATEĠIĊI U F’RISPONS MINN ATTIVITAJIET

   

  IŻJED MINN 

  2,900

  MEMBRU TAL-ISTAFF INVOLUT FIL-LAQGĦAT GĦAL ŻVILUPPI STRATEĠIĊI U F’RISPONS MINN ATTIVITAJIET

Il-proċess tal-ippjanar għadda minn tliet fażijiet. Fl-ewwel fażi, l-Università ffukat fuq l-involviment tal-partijiet interessati interni. L-istudenti, l-akkademiċi u l-amministraturi kkontribwew għall-kontenut tal-pjan f’laqgħat, gruppi ta’ ħidma, kumitati u f’eżerċizzji ta’ stħarriġ. Il-kontribut siewi tagħhom kien strumentali għall-pjan. It-tieni fażi kienet tinvolvi partijiet interessati esterni li għenu fit-tiswir ta’ direzzjoni strateġika għall-Università biex ikollha impatt effettiv fuq is-soċjetà, l-industrija u n-nazzjon. It-tielet fażi ġabret il-fehmiet tal-partijiet interessati kollha fuq il-prinċipji li ġew ippreżentati fl-ewwel abbozz. Il-verżjoni finali tal-Pjan Strateġiku hija r-riżultat ta’ reviżjoni li saret mis-Senat u l-Kunsill. L-attivitajiet tal-iżvilupp strateġiku kienu jikkonsistu minn:

 

 • l-ospitar ta’ seba’ konferenzi f’għamla ta’ Laqgħat ta’ Żvilupp Strateġiku għall-komunità universitarja u għall-partijiet kollha interessati;
 • l-organizzazzjoni ta’ 49 grupp ta’ ħidma li ffukaw fuq tmien setturi ta’ partijiet interessati li jirrappreżentaw lill-istudenti, l-akkademiċi, l-istaff industrijali u tekniku, l-intrapriżi, is-soċjetà ċivili, il-gvern u l-provdituri tal-edukazzjoni ta’ qabel il-livell universitarju;
 • l-involviment ta’ 14-il fakultà, 150 dipartiment akkademiku, akkademji, ċentri, kulleġġi, istituzzjonijiet u skejjel, u 12-il direttorat amministrattiv fi ħdan l-istruttura tal-Università;
 • l-inkoraġġiment tal-komunità universitarja magħmula minn 15,870 persuna, li jinkludi 11,650 student u 4,220 membru tal-istaff li jaħdmu fuq bażi full-time jew part-time, sabiex jipparteċipaw fl-iżvilupp tal-pjan permezz ta’ attivitajiet għall-ġbir tal-Fehmiet tal-Partijiet Interessati. Dawn involvew seminars, laqgħat u eżerċizzji ta’ stħarriġ, li lkoll offrewlhom l-opportunità li jaqsmu l-viżjoni u l-ambizzjonijiet tagħhom għall-Università;
 • it-twassil ta’ preżentazzjonijiet lil gruppi ta’ partijiet interessati u persuni oħra biex jiksbu aktar għarfien u jħaddnu perspettivi differenti;
 • il-ħolqien ta’ ambjent kostruttiv u pożittiv għar-rispons u dibattiti għall-partijiet interessati kollha.

 

Is-sisien tal-Proċess tal-Ippjanar Strateġiku tqiegħdu permezz tal-proċessi u komponenti ewlenin li jmiss:

 1. Il-kumitat ta’ tmexxija
 2. L-eżerċizzju ta’ referenzar (Benchmarking)
 3. Il-kejl statistiku tal-klassifiki
 4. L-istrateġiji ewlenin u l-istrateġiji biex nilħqu l-għanijiet
 5. It-temi strateġiċi ewlenin
 6. Il-gruppi tal-partijiet interessati
 7. Il-laqgħat ta’ żvilupp strateġiku  
 8. L-istħarriġ tal-istrateġija
 9. Il-gruppi konsultattivi strateġiċi
 10. Il-fehmiet tal-partijiet interessati u l-konsultazzjoni pubblika
 11. Ir-reviżjoni tas-senat u l-kunsill

 


 

Il-Proċess ta’ Żvilupp Strateġiku għall-Università ta’ Malta huwa organizzat mit-tim iddedikat għall-Ippjanar Strateġiku u l-Intrapriża. Aħna kontinwament infittxu li nirċievu rispons sabiex intejbu u nevolvu l-proċess tal-ippjanar strateġiku tagħna, filwaqt li nidentifikaw opportunitajiet biex ngħinu lill-istudenti u lill-istaff ħalli jilħqu l-għanijiet tal-Università. 

https://www.um.edu.mt/about/pjanstrategiku/processtalippjanarstrategiku/