University of Malta
 

Study-Unit Description
UOM Main Page
 
 
 
Apply - Admissions 2016
Newspoint
Facebook
hums


CODE MAL2002

 
TITLE Il-Morfologija Derivattiva tal-Malti

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 6

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Introduzzjoni ghall-Morfologija

Il-kors jibda b’dahla ghall-istudju tal-morfologija u harsa mill-qrib lejn id-distinzjoni bejn l-inflessjoni u d-derivazzjoni kif ukoll lejn il-morfologija introflessiva u konkatenattiva tal-Malti.

Tnissil il-Verb fil-Malti
Il-kors jibda b’dahla ghall-istudju tal-morfologija u harsa mill-qrib lejn id-distinzjoni bejn l-inflessjoni u d-derivazzjoni. Issir diskussjoni tal-lokalizmu bhala ghodda fl-analizi grammatikali.

Nistudjaw il-morfologija derivattiva tal-verb Maltiu, mill-analizi kemm tal-morfologija kif ukoll tas-sintassi tal-forom differenti tal-verb, nippruvaw naslu ghar-relazzjonijiet semantici taghhom. L-analizi turina li nehtiegu wkoll il-livell pragmatiku fl-istudju taghna. Nezaminaw x’jigri fil-kaz ta’ dawk il-hafna verbi li m’ghandhomx morfologija derivattiva u minflok juzaw mezzi sintattici biex ifissru l-passiv.

Tnissil in-Nom fil-Malti
F’din it-taqsima jigu mistharrga l-ghodod morfologici ghat-tnissil tan-nom fil-Malti. Wara li jigi apprezzat il-wirt morfologiku Gharbi, jigu ttrattati kemm l-innovazzjonijiet li sehhew fi hdan dan il-wirt kif ukoll il-moghdija lejn tip ta’ morfologija konkatenattiva Ewropea u l-mezzi godda li qieghda toffri lill-Malti modern. Tinghata importanza
lill-fatturi ta’ ibridizmu, frekwenza u produttività tal-ghodod morfologici, bil-ghan li naslu ghal deskrizzjoni bbilancjata tal-Malti attwali.

Għanijiet tal-Kors

Fi tmien il-kors l-istudent ikun jista’ japprezza r-rikkezza u l-kumplessità tas-sistema morfologika tal-verb u n-nom fil-Malti.

Kisbiet mit-Tagħlim

1. Tagħlim
Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi:

jaghzlu bejn morfologija derivattiva u inflettiva;
jaghrfu d-distinzjonijiet semantici fil-forom tal-verb u tan-nom fil-Malti;
japprezzaw iz-zewg mekkanizmi morfologici li l-Malti juza biex inissel forom verbal u nominali differenti.

2. Ħiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi jagħmlu analiżi morfoloġika tal-forom verbali u nominali tal-Malti fil-kumplessità tassistema ibrida tal-lingwa

Biblijografija

Aquilina, J. (1959) The Structure of Maltese. Malta: L-Università Rjali ta’ Malta, pp. 144-254.
Aquilina, J. (1965) Teach Yourself Maltese. Londra: The English Universities Press Ltd.
Borg, Albert. (1981) A Study of Aspect in Maltese. Ann Arbor: Karoma Publishers.
Borg, Albert. (1988) Ilsienna: Studju Grammatikali. Malta.
Cremona, A. 1938. Tagħlim fuq il-Kitba Maltija II. Malta: Lux Press.
Lyons, J. (1977) Semantics. Londra: Cambridge University Press.
Mifsud, M. (1995) “The Productivity of Arabic in Maltese” Proceedings of the 2nd International Conference of AIDA. Cambridge.
Mifsud, M. (1996) “The Collective in Maltese”, Rivista di Linguistica, 8.1: 29-51.
Spagnol, M (2011) A Tale of Two Morphologies. L-Università ta’ Konstanz, Teżi tad-Dottorat.
Sutcliffe, E.F. (1936) A Grammar of the Maltese Language. Malta: Progress Press.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Resit Availability Weighting
Examination (2 Hours) Yes 100%

 
LECTURER/S Manwel Mifsud
Michael Spagnol

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2017/8, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.
Calendar
Notices
Student Representatives on Board of Studies

Student Representatives on the Board of Studies


Undergraduate Semester Timetables 2017/18
Undergraduate students may download the Semester Timetables from this page.

Postgraduate Semester Timetables 2017/18
Postgraduate students may download the Semester Timetables from this page.

 Certificate in Language Proficiency
Information regarding the Certificate in Language Proficiency, including Semester 1 and Semester 2 timetables.
Approved Combinations of Areas of Study
Approved Combinations Of Areas Of Study for October 2017

Diploma fil-Letteratura Maltija
Students may download the Semester Timetables from this page.

Students' Requests Committee Meeting: Undergraduates only
Please click here to download Student's Request Form

Long Essay/Dissertation/Thesis Authenticity Form
Authenticity Form for Long Essay/Dissertation/Thesis

Submission of Dissertation/Thesis for Examination
Submission of Dissertation/Thesis for Examination
 
 

Log In back to UoM Homepage