Browsing by Author Karm, Dun

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 148 of 148
Issue DateTitleAuthor(s)
1931-04Barrin = The OxenHardy, Thomas; Karm, Dun
1938-09Daqsxejn ta' nota ortografikaKarm, Dun
1933-09Dizzjunarju tas-sinonimi MaltinKarm, Dun
1933-06Dizzjunarju tas-sinonimi MaltinKarm, Dun
1933-12Dizzjunarju tas-sinonimi MaltinKarm, Dun
1933-06Frak biex ma jintilefx : il-garb ighallem : naf .... u nemmen ....Karm, Dun
1944[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 161-162] – Serqa f’Berlin ; U jiena fraht ..... ; Twegiba u mistoqsija ; L-ahhar taqbida tal-1565 ; Fantasija ; Il-fehma tal-hajja ; Bajtar tax-xewkApap, Vic.; Karm, Dun; Agius, E.; Biancardi, Nikol; Mizzi, M.; Agius, M.; Camilleri, Frans
1944[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 163-166] – Il-lejl tal-Milied : buzzett ghat-tfal ; Zwieg il-mewt ; Bhal bniedem iblah .... ; Qlub! ; Holm I ; Tfal ghax-xoghol ; NudizmuSaydon, Pietru Pawl; Cassola, Albert M.; Calleja, Anton; Camilleri, Frans; Gulia, Wallace; Galea, Guze; Karm, Dun
1945[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 173-175] – Ghanja ; Lura f’San Giljan ; Lil E. B. Vella ; Ghinni, Muej! ; Aesop 1945 ; Il-mewt taz-zghazagh ; Tlieta hdejn xulxin ; Nixtieqek tieghiBriffa, Ruzar; Galea, Guze V.; Karm, Dun; Azzopardi, Anton; Agius, E.; Mizzi, Marcell; Calleja, Anton; Tellus, Salvinu
1946[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 179-181] – Hajr ; Nikola tax-Xlendi ; Thannina ; Lil Santa Monika ; Il-bilbla ; Ghar il-kbir ; Jum ir-rebh ..... 1945Theuma, P. P.; Calleja, Anton; Galea, Guze V.; Karm, Dun; Mizzi, Marcell; Cutajar, L.; Briffa, Ruzar
1946[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 182-184] – Mera ta’ qlib mill-“Kummiedja Divina” ta’ Dante Alighieri : l-ewwel kant ta’ l-infern ; Il-11 ta’ Mejju ; Lill-bandiera Maltija ; Fil-mewt ta’ Bro, Gorg F. S. C. ; Zminijietna .... ; Ejja, grigal! ; Lis-sunett ; Tal-bon ton .... ; Il-bejjiegh tal-almanakkiAlighieri, Dante; Ellul, Louis; Grech, Filippu; Karm, Dun; Xiberras, Toninu; Camilleri, Frans; Briffa, Ruzar; Cremona, A.; Aesop; Soler, G.; Leopardi, Giacomo
1953[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 263-265] - Tilqit ; Dominus illuminatio mea ; Lil Sant Wistin ; 'Unknown island' ; Kieku l-bnedmin... ; Imnalla darba biss ; Limericks ; Id-dinja ; Lil Karmenu Vassallo ; Resurrectio Nocturna ; Visio Nocturna ; Zewg poeziji ta' Puxkin : tifkiriet, tlitt eghjun ; It-Tork fil-kastell ; X'jiswa! ; Blitzed locality ; Qniepen idoqqu ; Il-Port il-Kbir, 1942 ; It-tokki ta' l-arloggMizzi, Marcell; Vassallo, Karmenu; Camilleri, Frans; Buttigieg, Anton; Mifsud Bonnici, Rikardu; Zammit, Gorg; Vella, Marianus; German, Lino; Meilak, Joseph; X.Y.; Muscat, Karmenu; De Pares, Antoine Emm.; Pushkin, Aleksandr Sergeevich; Karm, Dun
1934[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 45-46] – Lil Malta tal-lum u ta’ ghada ; Marija ; Fil-katakombi ; Lis-salib ; Warda safjaKarm, Dun; Cuschieri, A.; Agius, Mario; Vella, Carm.
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 51-52] – Lil San Gwann Bosco : gheluq il-hamsa u ghoxrin sena mill-ftuh ta’ l-Oratorju tas-Salesjani f’Tas-Sliema ; Mananni ; Id-dar ta’ l-erwieh ; F’Jum San Girgor ; Lis-sultana ta’ Pompej ; Minn 8 soldi ghal £200,000 ; Lill Malta ; Is-sahriet ta’ Santu Wistin : l-ewwel lejlaKarm, Dun; Zammit, Temi; Tayar, Ondina; C. M. B.; Coleiro, Ed.; Farrugia, Kan. G. M.; Cassola, Albert M.; D. K. F.
1936[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 61-62] – B’dana kollu .... ; Xhin iddoqq il-qanpiena ; Il-farag tas-skiet ; Ghal kull ma hlaqtilna ic-cahda trid minn’na ; L-id mejta ; Xitwa ; Ittra ta' wiehed fuq il-kamp tal-battalja lil martu ; MignunaKarm, Dun; Chetcuti, Guze; Buhagiar, Turu; R. M. B.; Vassallo, Arthur V.; Debono, Karm; Cassola, Albert M.
1965[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 9] - Il-profeta ; Nizla ; Dak in-nhar tal-gublew ; Iz-zigarella ; Il-passa tal-gamiem ; Il-ghanja ta' Pawlinu ; 'Alla tal-hniena' ; Rwiefen ; L-ewwel imrar ; In-numru 16 ; L-ghanja tal-mejtin tal-gwerra ; Il-vjatku ; Lil Gorg Pisani ; Mejju ; Jekk int habib ; Inti biss ; Duhhan ; X'jarawAgius, Emanuel; Vella, Charles; Mizzi, Lawrenz; Mintoff, Dijonisju; Cini, Tarcisio; Karm, Dun; Mallia, Bernard; Aquilina, Guze; Victor, Brother; Camilleri, J.; Mifsud, Emanuel; Agius Muscat, Anton; Ogygia; Cremona, Giuseppi; Abela, Guzepp; Camilleri, Frans; Bonnici, G.; Fenech, Victor
1932-02[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 12] – Ghal btala ta’ San Pawl ta’ Frar 1932 ; Pater ; Fix-xitwa ; Rebbiegha u zghozija ; X’kellu jigriButtigieg, Anton; Karm, Dun; Vella, Carm.; Valenzia, A.
1932-07[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 17] – Fil-mewt ta’ Mons. E. Dandria ; Kollox jintemm! ; B’tifkira ta’ ommi ; Nar tat-tiben ; Hlewwiet mohbijaVella, Carm.; Pellegrini, Vincenzo Maria; Karm, Dun
1932-12[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 22] – Evolution! ; Ghanja lil Malta ; Zewg vittmi tar-rivoluzzjoni Franciza ; Novella tal-Milied ; Napuljun! ; Dawl fil-qasam ta’ AllaKarm, Dun; Vassallo, Karmenu; Farrugia, Ant.; Cassar, Gaetano; Pellegrini, Vincenzo Maria; Aquilina, Guze
1933-02[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 24] – Ghal Dun Mikiel Xerri ; Ghanja ; X’ghamlitlu! ; Bil-lejl ; DmughKarm, Dun; Rob.; Wall.; Vella, Orazio; Pisani, Ġorġ
1933-04[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 26] – Kewkbit is-safar ; Ghanja ; Inhobbok, vjola! ; Qlub mifrudaKarm, Dun; Diacono, Guze; Vella, Carm.; Stanghellini, Arturo; Valenzia, A.
1933-09[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 31] – Lil Mikiel Anton Vassalli ; Dehen ta’ gemel ; Ix-xalata tal-imsehbin tal-ghaqdaKarm, Dun; Coleiro, Ed.; S.
1933-10[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 32] – Il-bierah.....il-lum ; Wied QirdaVassallo, Art.; Karm, Dun
1933-12[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 34] – Lil musa ; Il-palma w il-fawwara ; Glieda f’rahal ; MewtKarm, Dun; B.; Farrugia, Ant.; De Bono, Karm.
1931-05[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 3] - Il-kelma ; Ballata ; Lukarda u l-ghadd tan-nies tal 1931 ; Wahdi ... ; Warda - HsebijietKarm, Dun; Buttigieg, Anton; Zammit, Temi; Vella, Carm.; Formosa, John
1935[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, no. 49] – Xih u xiha ; Il-mizienAquilina, Guze; Karm, Dun
1931-12[Gabra ta’ kitbiet : Lehen il-Malti, No. 10], Imsemmija b'tifhir fil-Konkors ta’ Poeziji – Tidhak!!! ; Il-bahar tal-mistrieh ; Hajr ; Fuq it-tifwir tax-xmajjar fic-Cina ; “Laqgha ta’ qalbi” ; Il-mewt u x-xhihKarm, Dun; Demanuele, J.; Buttigieg, Anton; Vella, Karm.; Vassallo, Gan Anton
1936-12Għaliex il-versi tat-tmienja fil-poeżija popolariKarm, Dun
1931-06Għidud Malti li fih ġmiel, saħħa, jew ħieġKarm, Dun
1925-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1] - Fil-Jum illi Mons. Mikiel Gonzi kien ikkonsagrat Isqof ġdid ta’ Għawdex u mexxa l-proċessjoni ta’ San Ġużepp ; It-Trobbija tat-Tfal ; Xinhi l-Ħajja tal-BniedemAgius, Salvu; Karm, Dun; Micallef Goggi, Ġużè
1926-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1] – Frak ; Lill-Kittieba ; Xenqit ir-Raba’.D. K.; P.; Karm, Dun
1933-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. ). Il-Għali jkun Imsiefer ; Ħerba ; Il-Lsien ta’ Pajjiżi ; Fra Luċenz.Z., T.; Karm, Dun; Gauci, Mons.; N., S.
1930-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Alla kbir bla qies! ; Tantum ergo ; Lil kewkba feġġa ; Għajjiena le xebagħna ; Sliem ; Kewkba ; Nofs ta’ kelma.M. B., R.; Briffa, Ros.; Karm, Dun; C., A.
1943-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Biki ta’ Omm ; Ras il-Pellegrin ; L-Aħħar Tislima ; Lil Ibni Herman-Baruch ; Flus ir-Regħba Ħajja Qasira ; Frak ; Id-Dolliegħa u l-Qargħa ; Il-Barrakka ta’ Katrin ; Ħniena! ; Lil....Karm, Dun; Agius, Manwel; Galea, Ġużè; Vassallo, Karmenu; Saydon, P. P.; M. B., R.; Tabone, P. Pawl
1952-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Ċajta tat-tmenin ; Brindisi.Karm, Dun; Meylak, Mary
1938-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Dan Min Hu? ; Ħajja Qasira ; It-Tliet Grazzji ; Epithalamion ; Il-Mewt ta’ Nonny ; Imħabba Siekta.Karm, Dun; Vassallo, Karmenu; Muscat-Azzopardi, Ivo; Chetcuti, Ġużè; Baskal
1929-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Franswà ; Trid taf?... ; Fid-dlam...(1916-1918) ; Xbieha mitlufa ; Ċensa u ċ-Ċine.Z., T.; Karm, Dun; C., A.; Briffa, Ros.
1928-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Il-Għanja tal-Għid ; Nofs-inhar Sajfi ; Min kien Jusef ; L-Hinn min-Natura Hemm Alla! ; Il-Flus tal-Ħares ; Alla! Alla!.Sajdun; Briffa, Rosario; B., G.; Karm, Dun; Z., T.; B., C. M.
1927-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Il-Għanja tal-Malti lil Marija ; Toninu ; Poeta ; Għall-Professjoni ta’ Soru.Gidi; Bonnici, Ġużè; Karm, Dun; Pawl, Dun
1947-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Il-Għanja ta’ Ċikkulata u Ċikkulatu ; Mill-Qiegħ ta’ l-Imgħoddi ; Frak tad-Deheb ; Waqt ; “Għax Nibża’ Jiena fil-Jum Ħażin?” ; Ruħ il-Poeta ; Nisel ; “Għanja” ; Jien, Min Jien?Karm, Dun; Chetcuti, Ġużè; Meilak, P. Ġużeppi; Ellul Mercer, Ġużè; Copperstone, A.; Camilleri, Dun Frans; Serracino-Inglott, Erin; Micallef Grimaud, Ġużi; Galea, Ġużè
1940-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Legio Mariae ; Ħsibijiet Imxerrda ; Il-Mastrudaxxa ; Nemmen...Karm, Dun; Serracino-Inglott, Erin; Chetcuti, Ġużè
1937-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Lil Ġannina Pisani ; “Meta kont Pariġi.....!” ; Mill-għana għat-tfal ; Raħal twelidi ; Kulħadd għax-xeħta tiegħu.Karm, Dun; Muscat-Azzopardi, Ivo; Pisani, Ġorġ; Vassallo, Karm.; M. B., R.
1936-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Lil San Pawl ; Il-Ġid u d-Deni ; Il-Gass ; Ħolm ir-Ramla tan-Nadur ; Dawl ta’ Tama ; Ottubru.Karm, Dun; C., J.; Vella Ħaber, Kr.; Chetcuti, Ġ; P., R.
1941-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Mi-Ka-El ; Wenzu jsib lil Luċija f’Lazzarett ; Għada jerġa’ jisbaħ.... ; Għaliex mela..!? ; Merħla ngħaġ ; Biċċa mill-Paradise Lost ta’ Milton ; Nocturne (II) ; Għaliex? ; Fuq ix-xtut ta’ Wied Abbas ; Innu lil Sidtna Marija tal-Għar ; L-Għanja tal-Mewġ.Karm, Dun; Pawl, Dun; Chetcuti, Ġużè; Galea, Ġużè; Pisani, Ġorġ; Cremona, A.; Milton, John
1939-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Otia Aestiva ; F’Waqtiet Filgħaxija ; Taħdita bejn tnejn fejn jitkellem wieħed.Karm, Dun; Agius, Marju; A. F. R.
1932-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Presepju ta’ Tfuliti ; Lil Mikiel Anton Vassalli ; Lil Rosario Briffa ; Rmied ; L-Ewwel Tqarbina ; L-Ewwel Quddiesa ; Deo Altissimo.Karm, Dun; Cremona, A.; Pisani, Giorgio; V., C.
1942-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Qawsalla ; Ġesù ; Meta ma ġewx l-ajruplani ; L-14 ta’ Ġunju ; Auf Wiedersehen ; It-Trejqa.Karm, Dun; S., P. P.; Chetcuti, Ġużè; Galea, Ġużè; Agius, Manuel
1935-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. San Pawl f’Malta ; Lis-silla ; Lil Ħaż-Żebbuġ ; Nhar ta’ Ħadd fuq il-monti ; Lill-poeżija ; Il-bawxata tas-Sur Feliċ ; Tifkira tal-mewt ta’ tifla ta’ ħdax-il sena.Karm, Dun; S.; P., R.; Z., T.; Pawl, Dun
1931-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Warda li Tgħid Ġrajjietha ; Għanni Poeta ; Il-Mewt tal-Għasfur ta’ Lesbia ; Mastru Ġakbu ; In-Nemla u l-Werżieq.Karm, Dun; C., A.; Z., T.
1925-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2] - Lil Malta ; Tnehida ; Il-Għażżien ; It-Tallaba ; Għal ĊimiterjuKarm, Dun; C. M. B.; V. M. B.; Micallef Goggi, Ġużè; Pawl, Dun
1935-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Ballata ; L-ilma tal-faraġ ; Lil Sidna Ġesù Kristu, Feddej tagħna fuq l-artal imqaddes ; Id-drawwiet il-ħżiena ; Lill-għajjur ; Lill-Madonna ta’ Lourdes f’egħluq il-ġublew ta’ l-1933 ; Qassis ġdid ta’ Dun Karm ; Il-ħrafa ta’ kif il-mewt hija għamja u truxa.C., J.; Karm, Dun; Nisrani; Nicholas, Alf.; M. B., R.; M. B., V.
1932-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Dell u Dija.Karm, Dun
1941-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Fis-7 ta’ Mejju, 1941 ; Malta Invicta ; Lwien ; Binti ; Tifel tal-Baħar ; Ieqaf mill-Ġlied ; L-Ewwel Ġibda ; Mara ; Il-Fiat ta’ Marija.Karm, Dun; Chetcuti, Ġużè; Pisani, Ġorġ; Vassallo, Karmenu; Galea, Ġużè; M. B., R.
1939-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Il-Għanja ta’ l-Imħabba ; Indiema ta’ Żminijietna.Karm, Dun; Formosa, Ant. G.
1930-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Il-Port ta’ Malta ; Waħda biss... ; Żewġt-ixirka u ħbieb! ; Tliet għanjiet.Vassallo, Gio. Antonio; Karm, Dun; Z., T.
1946-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. L-Akbar Poeta ; Id-Dgħajsa Tiegħi ; Il-Ġrajja ; Maninu, id-deffien Soċjalista ; Quotidie Morior! ; L-Ħajja ta’ Sidna ; Ħolma?!........Karm, Dun; Cremona, A.; Ellul Mercer, Ġużè; Cassola, Albert M.; Camilleri, Dun Frans; Copperstone, A.; Mifsud Bonnici, Robert
1942-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Lil Malta ; Fuq il-Fruntiera ; Jum li jibqa’ jissemma ; Xbihet Malta ; Għanja ta’ Mħabba ; Twettiqa ; Lil Ħabib Għeluq Sninu ; Taħt is-Salib ; Lil Dun Karm ; Frak mill-weraq ta’ Byron ; Irrid Immur Ta’ Xbiex ; Il-Cottonera fil-Ħamrun ; Qalb ta’ Tifel.Karm, Dun; Chetcuti, Ġużè; Vassallo, Arthur V.; Calleja, Antonio; M. B., R.; Camilleri, Fran.; C., A.; Biancardi, A.
1947-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Lit-tabib Kav. Ġużè Galea, President tal-“Għaqda tal-Kittieba tal-Malti” u awtur ta’ ħafna kitbiet ta’ sura patrijottika ; Ġetsemani ; Ix-Xewk ; Lampa Se Tintefa ; X’Nobgħod ; Tfajjel Sajjied ; Il-Laqgħa ta’ Dun Abbondju mall-Bravi.Karm, Dun; Barbara, Patri V.; Meylak, Mary; Agius, M.; Caruana, Vincent; Pawl, Dun
1933-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Mhux Kull Ma Jleqq Deheb ; Żagħżugħ ta’ Dejjem ; Meta Jkun M’n-Alla ; Il-Warda ta’ Mejju.Z., T.; Karm, Dun; C., L.; Gauci, Mons.
1929-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Nefqa żgħira u fejda kbira ; Stedina ; Ix-xohra aħjar mill-ħofra ; Min ma jħares għali u bgħid, jaqa’ fil-qrib ; Stedina f’raħal ; Il-ħalliel misruq ; Għanja ta’ mħabba ; Lill-baħar.Z., T.; Karm, Dun; C., L.; C., A.; M. B., C.; Pietru Pawl, Dun
1938-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Nirien ta’ Mħabba ; Il-Vinturi tal-għaġeb tal-Baruni Munchausen ; Lill-Mitħna tal-Għaqba ; Ġammarija Kassja ; Iż-żagħżugħ agħma.Karm, Dun; Raspe, Rudolph Erick; Agius, Marju; Calleja, Ġ.; Muscat, Karmenu
1940-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Pax Brittanica ; Ħajr u Talb ; Londra ; Iż-Żmien ; Ix-Xatt t’Għawdex ; Progress ; La tigdibx.Karm, Dun; Chetcuti, Ġużè; Pisani, Ġorġ; Micallef Decaro, C.
1927-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Sajf ; Non omnis moriar... ; Inżul ix-xemx ; Xagħar safrani ; Tifkiriet.Pietru Pawl, Dun; Karm, Dun; Ġidi; Muscat-Azzopardi, Ġino; M. B., C.
1936-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Sbejħa Marija ; In-Nemusa u l-Barri ; Xewqat tal-Milied ; Ħasibha Tard ; Il-poeżija tal-ħajja ; Taħbit u ferħ ta’ ħajja.G., A.; M. B., R.; Karm, Dun; Muscat Azzopardi, Ivo; Chetcuti, Ġużè
1943-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. Sursum Corda! ; Tal-Qali ; Tfajla ; Meta mort Għawdex bid-dawra ; Il-Maqdes tal-Mulej ; Il-Barrakka ta’ Katrin ; Ġlieġel ; Is-Suldat.M. B., R.; Ellul, Ġużè; Karm, Dun; Cassar-Pullicino, Ġ.; Buttigieg, A.; Tabone, P. Pawl; Meylak, Mary; Chetcuti, Ġużè
1931-06[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 2]. The Terror of the Desert ; Id-daqqaqa ta’ dari ; Għanja ta’ Mħabba ; Ir-Regħba ; Il-Għorab ; Il-Baqra, l-Għaniqa, in-Ngħaġa u l-Ljun ; Il-Bniedem jiżra’, Alla jsaqqi u jkabbar ; Ir-Rebħa ta’ Pupull.Karm, Dun; Z., T.; Bethsajda, Karmel; M. B., R.
1926-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3] – Frak ; Lill-farfett ; Mita tħobb.... ; Id-dnub ma jorqodx ; Il-ħmar tas-sienja ; Ħsieb ; Nofs-il-lejl sajfi.Karm, Dun; Briffa, R.; Bonnici, Ġużè; D. G. S.; M. B., R.
1929-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Alla mhux hekk! ; Stedina f’raħal ; Il-kokka u l-bies ; Bħal Sokrate!... ; Serħan.Karm, Dun; C., A.; M. B., V.; Bonnici, Ġużè; M., P.
1939-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Heros ; Nocturne ; Lil Malta ; Il-Ħjiena ta’ Ben Jussuf ; Leħen il-Għaqal ; Innu ta’ ferħ biex jitkanta fil-proċessjoni ta’ nhar il-Lunzjata.Karm, Dun; Chetcuti, Ġużè; D.; C. M. D.
1938-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Il-Firma ; Il-Lampa tas-Sagrament ; Lill-Pjaċir ; Il-Balluta Mwaqqgħa ; Il-Ħakem Baldassar.Muscat-Azzopardi, Ivo; Karm, Dun; M. B., R.
1941-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Il-Gwerra ; B’tifkira tas-Sur Fons M. Galea ; Paċi u Gwerra ; Ħobżna ta’ Kuljum ; E. Boats ; Il-Għarqa ; L-Għolja ; “Air Raid” bil-Lejl ; Missirijietna u aħna ; Ilħna ta’ Qniepen ; Għanjet in-nies ; Musbieħ il-Lejl.Chetcuti, Ġużè; Saydon, P. P.; Karm, Dun; Galea, Ġużè; Tabone, P. Pawl; Pisani, Ġorġ; Delia, J.; Amedy, Brother; Mag
1937-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Il-Għali Jifnik ; Il-Mewġa ; Xi Żmien Kien Dak! ; Il-Għelma.M. B., R.; Muscat-Azzopardi, Ivo; Cremona, A.; Karm, Dun
1940-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Il-Libiena ; Min Int? ; Kampnar ; Ħajja Bla Ħajr ; Imħabba ta’ Omm ; B’tifkira ta’ oħti Ġużeppina li mietet fl-ewwel ta’ Novembru 1940 ; Iżda ; Arloġġ żgħir u ġrajjietu ; It-Triq tal-Ħelsien ; San Kalċidonju, Għawdex ; Eħlisna Mulej!.Karm, Dun; Chetcuti, Ġużè; Galea, Ġużè; Tabone, P. Pawl; Saydon, P. P.; Cutajar, L.; Buttigieg, A.; Sant, K.
1932-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Il-Qawl ; Il-Praspar ta’ Żeżi ; Werqa Maltija ; Is-Suq tal-Mogħoż ; Mewt.Karm, Dun; Agius, M.; Z., T.
1951-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Innu tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija - M.U.S.E.U.M. ; Ħġejjeġ ; Maskarata ; Misterju ; Lill-kewkba żahrija ; Dawk il-ġarar tal-brandy ; Marida ; Meta jdur ir-riħ! ; Lill-Madonna tat-taraġ ; Fid-dar ta’ John Keats ; A legend ; Leġġenda ; Għeluq is-sena mill-mewt ta’ missieri ; Ġirien Marju ; Innu tat-tfal tad-duttrina ; Lil Anton Buttigieg, poeta Malti ; Misserijietna ; Fir-razzett ta’ Katarin ; Lil ommi.Karm, Dun; Gulia, Wallace; Chetcuti, Ġużè; Abela, Ġużi; Barbara, Val. V.; Busuttil, J. E.; Caruana, Vincent; Muscat-Azzopardi, Ivo; Camilleri, Dun Frans; Dougall, Anġ.; Butcher, May; Pleshcheief, A.; Gauci, Clo.; Azzopardi, Ġeraldu; Cauchi, Dun Pawl; Buttigieg, A.; Ungaro, Vincenzo
1942-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Inħobbok ; George Cross ; Għassa tal-Għadu! ; Meta Jkun Miktub ; Għad Terġa’ Tqum ; Quotidie Morior.Karm, Dun; Galea, Ġużè; Cremona, A.; Apap, Vic.; Chetcuti, Ġużè; De Caro, C. M.
1930-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Is-seba’ reqdin ; Pina ; Spes ultima.Sajdun; Z., T.; Karm, Dun
1934-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Kemm hu kbir il-amar t’Alla! ; Liż-żahrija ; Il-Ġilju u l-warda ; Sika trid tiżżewweġ.... ; Qassis ġdid ; Mhux dejjem tiġi żewġ ; Il-bandiera tagħna ; Il-ħalliel tal-mejtin ; Lill-kelb.M. B., R.; M. B., V.; M. B., P. P.; Karm, Dun; Z., T.; Gauci, Mons.; Biancardi, N.
1933-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Lourdes u l-għanja Maltija ; Kif l-isponoż Jimxu ; Il-Ġerrejja u Jien ; Dun Rodrigo Taqbdu l-Pesta ; F’Xatt il-Baħar.Z., T.; Karm, Dun; Pawl, Dun; Gauci, Mons.
1944-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Nhar l-Akkademja f’ġieħ il-wisq Rev. Mons. C. Psaila ; Inkwiet fil-Familja ; F’Jum l-Ingress tal-maħbub Arċisqof Mons. Michael Gonzi D.D., l-ewwel Metropolita ta’ Malta ; Dwiem ; L-Imdina ; Wenzu Jfittex lil Luċija ; Liema....?Cassola, Albert M.; Galea, Ġużè; Copperstone, A.; Serracino-Inglott, Erin; Briffa, R.; Pawl, Dun; Karm, Dun
1931-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. O Radjo ; Iż-Żrinġ u l-Barri ; L-Ewwel Sajda ; Lejla Bint Ħasan.Karm, Dun; Z., T.; Alfa
1935-09[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Taqbida ta’ erwieħ fl-ajru ; Mewt u xita ; Bews ; Ġejja x-xita.Saydon, P. P.; Muscat-Azzopardi, Ivo; Karm, Dun; Mifsud Bonnici, R.
1926-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4] – Il-Ġurdiena u l-Lifgħa ; “Int Alla Ħanin” ; Hena u Ġid ; Ferħa bla Temma.B., G.; Karm, Dun; Galea, Ġużè; Z., T.
1933-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. ). L-id ta’ l-imgħallem ; Deni li safa’ ġid ; Bla magħruf ; Ix-xwejjaħ tar-raħal ; Għar Dalam.Karm, Dun; Z., T.; Cremona, A.; Pisani, Ġorġ
1939-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. 1921 ; Kennies ; L-aħħar nisel ta’ l-Abenserraġi ; Dak in-Nhar ; Is-Sabiħ u l-Ikrah ; Iż-Żewġ Kokki ; Lill-Ħabib Tiegħi Pi...Di... ; Il-Għanja tal-Lsien Malti.Karm, Dun; S.; Chetcuti, Ġużè; Serracino-Inglott, Erin; Mic-Dek
1936-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Dwal ; Villa Rumana ; Jum l-Armistizju, 1936 ; Armistice Day, 1936 ; Ġejja x-xita ; L-imgħoddi ; Għanja ta’ mibegħda ; Il-lum ma hux biżżejjed? ; Imrar u ħlewwa.Vassallo, Karmenu; Chetcuti, Ġużè; Karm, Dun; Butcher, May; M. B., R.; Pisani, Ġorġ
1929-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Fil-mużew ; Stedina f’raħal ; Mard, duwa u fejqan ; Lilek, Marija!.Karm, Dun; C., A.; Z., T.
1937-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Id-disinn t’Alla fin-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta ; Il-Lupu u l-Mogħża ; Mawra sal-Buskett ; Dun Mikiel Xerri ; It-Tliet Grazzji.Karm, Dun; M. B., R.; Cutajar, L.; Muscat-Azzopardi, Ivo
1932-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Il-Ferħ tal-Milied ; Bjuda ; Ward ; Iż-Żewġ Seksieka.Karm, Dun; Buttigieg, A.; Z., T.
1945-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Il-Għanja ta’ Għada ; Mill-Ktieb tal-Ħajja ; Faraġ ; Karmensita ; It-Tigra tad-Dnub ; Pass Wara l-Ieħor ; Irene ; Lil Ġużè Chetcuti.Zammit, George; Zarb Adami, G.; Barbara, V.; Ellul, Ġużè; Gulia, Wallace; Agius, Emanuel; Cassar Pullicino, Guze; Karm, Dun
1934-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Il-Vjatku ; April ; Żwieġ mhux mitmum ; Lil Marija ; It-tieni safra ta’ Sandabad il-baħri ; Il-presepju u s-salib.Karm, Dun; P., R.; Pawl, Dun; Saydon
1930-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Indiema ; Bieżla u għaqlija ; Il-ħolma ta’ Żeżina.Karm, Dun; Z., T.
1941-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Jien u naqra l-poeżija ta’ Dun Karm ; Il-lum ; Il-Għanja tas-Sebgħin ; Lil Ġużè Chetcuti ; ‘V’ li tfisser Vittorja ; Għanja tal-Milied ; Xewqa fil-milja ; Minn dawl il-qalb... ; It-tarbija rieqda ; Mill-ħerba tal-ġebel għall-qawwa tar-ruħ ; Il-Għelma tal-Ħelsien ; Alla u Art Twelidna.Chetcuti, Ġużè; Karm, Dun; Galea, Ġużè; Grech, P. Alb. M.; Agius, M.; Cremona, A.
1961-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Kewkba żahrija ; Lil art twelidi ; Cor contritum.Karm, Dun; Camilleri, Dun Frans; Abela, Ġużi
1927-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Lil Alla ; Lis-sigarrett.Mifsud Bonnici, Carmelo; Karm, Dun
1931-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Lill-Knisja ; Qalb l-egħlieqi ; Xewqat! ; Il-ħemda.Karm, Dun; Cremona, A.; M. B., C.; Alf. Nicholas
1938-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Lill-Madonna tal-Karmnu ; Il-Lejl tal-Milied ; Fid-dlam tal-lejl ; Liż-Żagħżugħ Poeta ; Seħer f’Ħaġar Qim ; L-ewwel Imħabba ; Lill-Kanarin ; Poeti t-tnejn.Karm, Dun; Ellul, Ġuże; Chetcuti, Ġużè; M. B., R.; Cutajar, L.; Psaila, Romeo L.
1928-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Min jixtieq id-deni ‘l ġaru jiġih f’daru ; Qalbieni! ; Il-gideb għomru qasir ; Frak: Għasel Malti ; Malta ġawhra tal-Mediterran ; Soru.C., L.; Karm, Dun; Z., T.; D. K.
1935-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Tifkira ta’ Sir Themi Zammit ; Kitba ta’ Sir Temi Zammit ; Mnejn tiġi x-xita ; Il-mewġ ; Id-dnub ma jorqodx ; Il-bieraħ u l-lum ; Ix-xiħ u l-mewt ; Nies bla Sabar.Karm, Dun; Z., T.
1946-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Tliet Arloġġi ; Il-Messija ; Patri Kristofru għand Dun Rodrigu ; Kwiekeb ; Lill-Għannejja tal-Wied ; Il-Lixandrina ; Għajnejn ; Xewqat ; Id-Dar Tiegħi ; Lil Dun Anton Mifsud ; Lill-Imħara.Meylak, Mary; Pope, Alexander; Farrugia, Ġ. M.; Manzoni, Alessandro; Pawl, Dun; Aquilina, Ġ.; Cassar Pullicino, Guze; Chetcuti, Ġorġ; Apap, Vic.; Azzopardi, Ġeraldu; Karm, Dun; Zammit, George
1942-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Żewġ Qronfliet ; Ġustizzja Bla Qorti ; It-Tigra u l-Ħamiema ; Ġewwa l-Presepju ; Salvu Jsir Missier ; Madlien ; Imbierek il-Mulej! ; Il-Gandlieri ta’ l-Isqof.Karm, Dun; Galea, Ġużè; Buttigieg, A.; M. B., R.; Apap, Vic.; K. G. M. F.; Camilleri, Pran.; Hugo, V.; G. Z. A.
1930-06Il-għanja MaltijaKarm, Dun
1926-03Il-kappell u s-sejf ta' La ValetteKarm, Dun; Gatt, Ġużè
1935-04Il-Malti ... ma jiswiex min imissuKarm, Dun
1925-12Is-sengħa tal-kitbaKarm, Dun
1926-03Is-sengħa tal-kitbaKarm, Dun
1926-09Is-sengħa tal-kitbaKarm, Dun
1926-12Is-sengħa tal-kitbaKarm, Dun
1927-03Is-sengħa tal-kitbaKarm, Dun
1927-12Is-sengħa tal-kitbaKarm, Dun
1925-03Is-sengħa tal-kitbaKarm, Dun
1931-12Is-sentiment reliġjus fil-kliem u fil-għidud MaltiKarm, Dun
1932-06Is-sentiment reliġjus fil-kliem u fil-għidud MaltiKarm, Dun
1932-03Is-sentiment reliġjus fil-kliem u fil-għidud MaltiKarm, Dun
1935-09Is-sunettKarm, Dun
1936-03Is-sunettKarm, Dun
1934-06Iż-żjara tiegħi lil G. K. C.Karm, Dun
1939-06Jixraq li wieħed ikun jaf...Karm, Dun
1934-09Jixraq ħafna li tispiċċaKarm, Dun
1934-06"Katrin ta' l-Imdina" ta' Dwardu CachiaKarm, Dun
1947Kif sar l-Innu MaltiKarm, Dun
1944Kif saru l-innijiet : "Ta' filghodu", "Ta' filghaxija", "Ta' Mejju" u "Ta' Gunju jew Tal-qalb ta' Gesu"Karm, Dun
1930-12Ktieb ieħor tal-qassis Dr. Ludoviku Mifsud TommasiKarm, Dun
1937-09L-għaġla u l-ħeffaKarm, Dun
1931-12Lehen il-Malti (1931) - no. 10 (Dicembru)Bonnici, Guze; Caruana, Mary; Karm, Dun; Apap, Victor; Demanuele, J.; Formosa, John; Buttigieg, Anton; Vella, Carm.; Vassallo, Gio. Antonio
1931-04Lehen il-Malti (1931) - no. 2 (April)Karm, Dun; Hardy, Thomas; Bonnici, Guze; Vella, Carm.; Briffa, Ruzar; Zammit, Temi; Grima, Pietru Pawl; Calleja, Ferd.; Aquilina, Guze
1931-05Lehen il-Malti (1931) - no. 3 (Mejju)Karm, Dun; Saydon, Pietru Pawl; Buttigieg, Anton; Zammit, Temi; Vella, Carm.; Formosa, John; Anastasi Pace, T.; Byron, George Gordon Byron
1931-06Lehen il-Malti (1931) - no. 4 (Gunju)Briffa, Ruzar; Sammut, M. L.; Grima, Pietru Pawl; Cassar, Andre; Aquilina, Guze; Karm, Dun
1932-02Lehen il-Malti (1932) - no. 12 (Frar)Bonnici, Guze; Buttigieg, Anton; Aquilina, Guze; Karm, Dun; Vella, Carm.; Valenzia, A.
1932-07Lehen il-Malti (1932) - no. 17 (Lulju)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Vella, Orazio; Vella, Carm.; Pellegrini, Vincenzo Maria; Aquilina, Guze; Karm, Dun
1932-12Lehen il-Malti (1932) - no. 22 (Dicembru)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Karm, Dun; Vassallo, Karmenu; Farrugia, Ant.; Cassar, Gaetano; Pellegrini, Vincenzo Maria; Aquilina, Guze
1933-02Lehen il-Malti (1933) - no. 24 (Frar)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Karm, Dun; Rob.; Wall.; Vella, Orazio; Pisani, Ġorġ
1933-04Lehen il-Malti (1933) - no. 26 (April)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Is-Sur Fons.; Karm, Dun; Saydon, Pietru Pawl; Diacono, Guze; Aquilina, Guze; Vella, Carm.; Stanghellini, Arturo; Valenzia, A.
1933-06Lehen il-Malti (1933) - no. 28 (Gunju)Ghaqda tal-Malti (Universita'); S.; Cuschieri, A.; K. F.; Karm, Dun; Saydon, Pietru Pawl; Chetcuti, Guzi; Vella, Carm.; Aquilina, Guze
1933-09Lehen il-Malti (1933) - no. 31 (Settembru)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Karm, Dun; Coleiro, Ed.; S.; Delia, Guze; Saydon, Pietru Pawl
1933-10Lehen il-Malti (1933) - no. 32 (Ottubru)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Saydon, Pietru Pawl; Aquilina, Guze; Karm, Dun; Vassallo, Art.
1933-12Lehen il-Malti (1933) - no. 34 (Dicembru)Ghaqda tal-Malti (Universita'); Karm, Dun; Mamo, Ninu; B.; Farrugia, Ant.; De Bono, Karm.; Aquilina, Guze
1934Lehen il-Malti (1934) - Ghadd 45, 46 (Novembru-Dicembru)Karm, Dun; Galea, Alfons Maria; Cuschieri, A.; Agius, Mario; Saydon, Pietru Pawl; Vella, Carm.
1935Lehen il-Malti (1935) - Ghadd 49 (Marzu)Aquilina, Guze; Karm, Dun; Gatt, Guze; Saydon, Pietru Pawl
1935-04Lehen il-Malti (1935) - Ghadd 50 (April)Karm, Dun; DeBono, Karm; D. K. F.; Gatt, Guze
1935Lehen il-Malti (1935) - Ghadd 51-52 (Mejju-Gunju)Karm, Dun; Zammit, Temi; Tayar, Ondina; C. M. B.; Gatt, Guze; Coleiro, Ed.; Farrugia, Kan. G. M.; Cassola, Albert M.; D. K. F.; Saydon, Pietru Pawl
1936Lehen il-Malti (1936) - Ghadd 61-62 (Marzu-April)Karm, Dun; Chetcuti, Guze; Buhagiar, Turu; R. M. B.; Vassallo, Arthur V.; Cassola, Albert M.; Debono, Karm; A. C.
1936-03Malta u l-letteratura tagħhaKarm, Dun
1944-03T'Adoriam Ostia DivinaKarm, Dun
1960Tahdita fuq il-poezija MaltijaKarm, Dun
1945-09Title: [Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 3]. Lil Dun Anton Mifsud ; Hekk Kien Miktub ; Mara tad-Dnub ; Għajn Riħana ; Il-Mewt ; Ballata.Karm, Dun; Cremona, A.; Vassallo, Arthur V.; Zammit, George; Chetcuti, Ġużè; Briffa, Ros.
1933-10Ward Malti : Innu MaltiKarm, Dun
1937-03Ħuġġieġa ta' ward MaltiKarm, Dun