Browsing by Author Cremona, A.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1960Angel de Saavedra : Il-fanal ta' MaltaCremona, A.
1961The classification of the Maltese verbCremona, A.
1944Folklore u lsien MaltiCremona, A.
1944Folklore u lsien MaltiCremona, A.
1966[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 10] - Hela ; Lill-qamar ; L-1 ta' Novembru 19- ; Qawmien ir-Rebbiegha ; Ix-xitan ; Fil-mewt tat-tfajjel ; Fuq xbieha li hemm fuq qabar ; Fuq qabar ; Zjara f'Wied il-Lunzjata, Ghawdex ; Kellimni fuq imhabbtek ; Ghajnejja biss ghalik ; Jien hdejk zaghzugh mill-gdid ; Ghajnejk dejjem jidhkuli ; Ghaliex? ; Milied 1962 ; Ghall-qabar ; Twemmin ; Dhul u hrug ; 'Il min ser niehu? ; Dieq ; Il-hakem ; Saqajn imberrhin ; Ix-xemxAquilina, Guze; Cini, Tarcisio; Bonnici, G.; Vassallo, K.; Mifsud, Emanuel; Cremona, A.; Mallia, Bernard; Abela, Guzepp; Camilleri, J.; Fenech, V.; Cremona, Joseph; Agius Muscat, Anton; Vella, Charles
1970[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 14] - Fuq il-qabar ta' John Keats ; Beatles ; Il-gifen ; Neokolonjalizmu ; Arena ; Non-ezistenza - Il-fidwa tal-bniedem ; Il-paci ta' kamarti ; Ix-xmara (lil ohti Karmena) ; It-tnejn tal-Karnival (b'tifkira ghaziza tal-mejjet Dun Frangisk Scicluna) ; L-ghanja ta' l-emigranti MaltinGulia, Wallace Ph.; Cremona, A.; Fenech, Edward; Frendo, H.; Mallia-Milanes, Victor; Azzopardi, John; Borg, Manwel Nicholas; Mercieca, George; Cremona, Joseph
1945[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 167-169] – Il-ghanja tal-glieda ; Il-mina ta’ l-imhabba ; Rebbiegha ; Tieg straordinarju ; Lill-vjola ; Fit-twelid ; Felic ; FrakMizzi, M.; Cremona, A.; Gulia, W.; Meylak, M.; Farrugia, G.; Portelli, P.; Mifsud Bonnici, Robert
1946[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 182-184] – Mera ta’ qlib mill-“Kummiedja Divina” ta’ Dante Alighieri : l-ewwel kant ta’ l-infern ; Il-11 ta’ Mejju ; Lill-bandiera Maltija ; Fil-mewt ta’ Bro, Gorg F. S. C. ; Zminijietna .... ; Ejja, grigal! ; Lis-sunett ; Tal-bon ton .... ; Il-bejjiegh tal-almanakkiAlighieri, Dante; Ellul, Louis; Grech, Filippu; Karm, Dun; Xiberras, Toninu; Camilleri, Frans; Briffa, Ruzar; Cremona, A.; Aesop; Soler, G.; Leopardi, Giacomo
1947[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 191-193] – Hdejn il-gnien ta’ tfuliti ; Ix-Xlendi ; Wahdek ; Sahhara ; Il-maqdes ta’ Venus ; Il-mewt ta’ ibni ; Id-dahla ta’ Gesu f’Gerusalemm ; Mistoqsijiet ; Notturn IIZammit Gabarretta, A.; Aquilina, Karm.; Ellul Mercer, Guze; Cremona, A.; Buttigieg, Anton; Chetcuti, Gorg; Muscat, Karm.; DePares, Antoine; Mizzi, Marcell
1960[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 1] - Il-ghanja tal-helsien ; Niftakar ; Proficiscere Anima ; Il-fortuna tal-bakkaljaw ; Teddy boy ; Kwadri mill-hajja MaltijaCassar Pullicino, Guze; Chetcuti, Guze; Buttigieg, Anton; Mallia, Karmenu; Aquilina, Guze; Cremona, A.
1949[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 224-226] - Fid-dar ta' Puccinu ; Intfew id-dwal ; L-ghanja ta' l-imhabba ; L-ghedewwaChetcuti, Guze; Mifsud Bonnici, G.; Pellico, Silvio; Cremona, A.
1960[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 2] - L-inkwiet tas-sur Martin ; Tmintax-il sena ilu ; Ghanja tal-harifa ; Hekk hi l-hajja ; Hobz, inbid u ilma ; Metamorfosi ; Lil wahda li ghandha snienha mhux sbieh kif jaf jaghmilhom id-dentist wara li jaqla' l-koroh ; GhawdexAquilina, Guze; Chetcuti, Guze; Serracino-Inglott, Peter; Mizzi, M.; Mallia, Karmenu; Mizzi, Marcell; Cremona, A.
1961[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 3] - Prof. Dun P.P. Saydon ; Genesis ; Waqaf ghalik iz-zmien ; Hi biss ; Gharajjes bla darMallia, Karmenu; Pellegrini, V. M.; Cremona, A.; Mizzi, M.; Vassallo, K.
1964[Gabra ta' kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 7] - Rose ; Dun Karm ; Hdejn ic-cimiterju ta' l-Addolorata f'Novembru ; Lil missierna San Pawl ; Tnehid ; Saraband ; Fil-mewt ta' nannti ; Dan huwa jien ; Tahdita ma' Aristotle fuq it-tragedjaPrivitera, B.V.; Zammit Tabona, J.; Cini, Tarcisio; Camilleri, J.; Fenech, Victor; Hatim, Ibn Abdallah; Aquilina, Guze; Victor, Brother; Cremona, A.
1943[Gabra ta’ kitbiet : Lehen il-Malti, Ghadd 149-154] - Kull deni hudu b’gid ; Gmiel u hajja ; Maqdes il-qalb ; Marsalforn ; Sunett ; It-tieg ta’ Gakob ; Repression ; L-astroplane GermanizGalea, Guze; Camilleri, Frans; Cremona, A.; Gulia, W.Ph.; Calleja, A.; Mizzi, Marcell; Aquilina, Marija
1960Ghawdex fil-gieh ta' wilieduCremona, A.
1932-03[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 1]. Presepju ta’ Tfuliti ; Lil Mikiel Anton Vassalli ; Lil Rosario Briffa ; Rmied ; L-Ewwel Tqarbina ; L-Ewwel Quddiesa ; Deo Altissimo.Karm, Dun; Cremona, A.; Pisani, Giorgio; V., C.
1933-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. ). L-id ta’ l-imgħallem ; Deni li safa’ ġid ; Bla magħruf ; Ix-xwejjaħ tar-raħal ; Għar Dalam.Karm, Dun; Z., T.; Cremona, A.; Pisani, Ġorġ
1931-12[Ġabra ta’ kitbiet : Il-Malti, Għadd 4]. Lill-Knisja ; Qalb l-egħlieqi ; Xewqat! ; Il-ħemda.Karm, Dun; Cremona, A.; M. B., C.; Alf. Nicholas
1945A historical review of the Maltese languageCremona, A.