University of Malta

Browsing by Type "newspaperArticle"

Sort by: Order: Results:

 • Coleiro, Mario; Mizzi, Alfred (Media.Link Communications, 2016-02-17)
  Nhar is-17 ta’ Frar 2016, Dun Xard Cortis ghalaq mitt sena mejjet. Il-familja ta’ Cortis kienu bdiewa u kienu jaqilghu l-ghajxien taghhom minn hidmiethom fl-ghelieqi vicin Had-Dingli. Minkejja l-limitazzjonijiet finanzjarji ...
 • Attard, Mario (Media.Link Communications, 2017-04-19)
  Nhar id-19 ta’ April, 2017, il-Knisja tat-Trinita Qaddisa taghlaq mitt sena minn mindu giet ikkonsagrata. Patri Donat Spiteri jikteb li fl-1917 saret il-konsagrazzjoni, erba’ snin wara l-inawgurazzjoni mill-Mons. Mauro ...
 • Miceli, Raymond (Media.Link Communications, 2017-08-08)
  Madwar 150 sena ilu, fit-8 ta’ Awwissu 1867, halliet din id-dinja Sarah Austin, studjuza tal-lingwi u traduttrici, l-aktar mill-Germaniz ghall-Ingliz. Ir-riedni tal-familja kien f’idejha, minhabba li zewgha kien marradi, ...
 • Micallef, Keith (Allied Newspapers Limited, 2016-02-14)
  A document recently unearthed by Assistant National Archivist Joseph Bezzina deals with a story that happened in Gozo during the 17th century. In 1615, there was an acute rainless period in Gozo. The regional government ...
 • Bonello, Giovanni (Allied Newspapers Limited, 2016-12-04)
  In November 1636, an oil merchant, Francesco Scarlatta, was murdered in his house in Vittoriosa by a Sicilian compatriot, Nicolo Ciardi. The murder of the oil trader left substantial traces in three important Maltese ...
 • Muscat, Charles (Media.Link Communications, 2016-08-14)
  The fate of the Maltese was undecided until the very end. Hitler and Mussolini made the final plans to invade and occupy the Maltese islands. While resisting to the enemy's attacks, the Maltese rejoiced when the Santa ...
 • Briguglio, Lino (Allied Newspapers Ltd., 2014-06-29)
  The United Nations has declared 2014 as the International Year of Small Island Developing States (SIDS) and an international conference, under the auspices of the UN, will be held in Samoa in September, where almost all ...
 • Deidun, Alan (Allied Newspapers Ltd., 2015-12-27)
  The year 2015 will certainly not go in the annals as a red-letter year for our environment. Throughout the incumbent year, in fact, the environmental integrity of our islands was further undermined. Case in point is the ...
 • Duncan, Hermann (Media.Link Communications, 2017-05-07)
  L-iskultur Mariano Gerada, minn Hal Tarxien, studja Ruma fejn seta’ jara l-ahhar tendenzi fl-arti u fl-istil rinaxximentali u barokk. Studja wkoll fi Spanja u nafu li kien kollaboratur u apprendist ta’ Jose Esteve Bonet. ...
 • Vella, Mark Anthony (Media.Link Communications, 2017-04-28)
  Minhabba, li l-Furjana tmiss mal-Marsa u l-Port il-Kbir, il-Germanizi ssuspettaw li din il-lokalita kienet qed tintuza ghall-hazna u li l-knisja parrokkjali kellha importanza militari. Il-vetturi militari tar-regiment ...
 • Moore, Jesmond (Union Print Co., 2017-08-31)
  Wahda mill-aktar loghbiet tat-tim Nazzjonali Malti li baqghet tissemma’ kienet dik il-loghba kontra l-Ingilterra fl-1971. Kien hemm madwar 30000 spettatur fl-Empire Stadium tal-Gzira, minkejja li kien jesa’ biss ftit aktar ...
 • Partit Laburista; KulhaddAgius, Felix; (Kulhadd, 2009)
  This booklet was published as a supplement with the newspaper KullĦadd on the 29th of March, 2009 to commemorate the 30th year anniversary of Freedom Day
 • Borg, Dione (Media.Link Communications, 2016-12-28)
  Fit-28 ta’ Dicembru 2016, tfakkar gheluq id-disa’ u tletin sena mill-mewt ta’ Karen Grech, li nqatlet b’ittra bomba. Il-kaz ta’ Karen Grech hu wiehed mill-kazi ta’ qtil li ghadhom ma ssolvewx f’Malta. Kien zmien il-Milied ...
 • Cilia, Paul (Union Print Co., 2015-11-15)
  Madwar 40 sena ilu sehhet grajja f’Malta li biddlet hafna wicc pajjizna, fl-infrastruttura. Il-bini tal-mitjar u air terminal, illum maghruf bhala l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, hu wiehed mill-progetti fl-infrastruttura ...
 • Zammit, Pawlu (Union Print Co., 2016-11-11)
  Fl-2016, iz-Zejtun fakkar l-400 sena anniversarju minn meta l-parrocca saret Matrici. Fl-1616, l-Isqof Baldassare Cagliares waqqaf il-parrocca ta’ Haz-Zabbar, li sa dak iz-zmien kienu ghadu jaghmel parti miz-Zejtun. Iz-Zejtun ...
 • Frendo, Henry (Media.Link Communications, 2016-03-27)
  Malta's capital, Valletta, is a relic of innumerable events throughout Malta's history that have moulded the identity of the Maltese. From the protest of Sette Giugno to the ceremony of the receipt of the George Cross, ...
 • Dalli, Charles; Zammit, Vince (Media.Link Communications, 2016-03-27)
  The building of the capital city, Valletta begun in 1566 by the Order of St John and it served as both a religious hub and a fortress. It eventually introduced palaces, churches, houses and business which all provided the ...
 • Micallef, Gaetano (Union Print Co., 2016-09-22)
  Fis-snin 90 deher ritratt tat-tfajjel Francesco Lentini bi tliet saqajn ihares b’mod serju lejn il-kamera tar-ritratti. Dan kien ghex ukoll f’Malta qabel ma halla l-Ewropa u mar jghix l-Istati Uniti. Fl-2016, tfakkar ...
 • Miceli, Raymond (Media.Link Communications, 2017-10-17)
  Qabel l-Indipendenza, fl-1962, numru zghir ta’ persuni ltaqghu bl-iskop li jwaqqfu assocjazzjoni li l-mira taghha tkun li ssahhah ir-relazzjonijiet bejn Malta u l-Germanja. Waqt din il-laqgha kienet giet iffirmata Memorandum ...
 • Galea, Clifford (Partit Laburista, 2018-07-22)
  Wahda mill-festi religjuzi li tispikka hi dik tal-Madonna tal-Karmnu ghax hi festa ccelebrata b’solennita f’mhux inqas minn seba’ lokalitajiet. Wara li bdew l-attakki tal-Misilmin fil-Palestina l-Karmelitani talbu l-permess ...