Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/29787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2018-05-03T13:37:46Z-
dc.date.available2018-05-03T13:37:46Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationMercieca, S. (2013). Il-bini tal-knisja parrokkjali ta’ San Gejtanu u l-oriġini tal-isem Ħamrun. Ghaqda tal-Muzika San Gejtanu Hamrun, Festa 2013, 61-63.en_GB
dc.identifier.urihttps://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/29787-
dc.description.abstractFl-Arkivju tal-Kurja tal-Arcisqof gewwa l-Furjana insibu volum fis-sezzjoni msejha Atti Civili. L-isem ta' dan il-volum huwa Acta Civilia ab anno 1863 ad 1878 u li jgib in-numru 203. Ghan-nies tal-lum, dan id-dokument jidher bhala wiehed Ii fih hafna kliem superlattiv, miktub fl-istil u lingwa ta' kwazi mija u hamsin sena ilu . Dan kien I- istil ta' kif wiehed kien mistenni jikteb fi s-seklu dsatax f'korrispondenza bejn l-awtoritajiet. Biss, dan id-dokument juri bic-car, il-persuna Ii kienet qieghda tkun appuntata mill-isqof Gaetano Pace Forno biex thabrek favur il-bini tal-knisja tal-Hamrun kien il-qassis habbrieki. Dun Paolo Le Brun. Dan il-qassis kien persunagg importanti fid-djocesi Maltija. Originarjament kien mill-parrocca ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Huwa kien parti mit-team, maghmul minnu bhala qassis u numru ta' tobba, Ii kien mar Scutari biex ikun ta' ghajnuna ghas-suldati Maltin Ii kienu qieghdin jitqabdu fiI-famuza gwerra tal-Krimea. Serva fl-istess sptar fejn kienet tkun isservi I-famuza Florence Nightingale u kellu konoxxenza personali taghha. Eventwalment lahaq kanonku tal-kattidral u fis-snin 1880- 882, kien responsabbli mill-amministrazzjoni tal-beni tal-knisja kattedrali ta ' Malta. Id-dokument jikkoncema decizjoni mehuda mill-isqof u din it-tip ta' azzjoni hija maghrufa fil-Iingwagg guridiku, bhala att civili, u ghalhekk gie registrat fl-atti mizmuma fil-Kurja taht din in-nomenklatura, jigifieri, I-Atti Civili. Dan hu dokument car hafna. L-ewwel u qabel kollox juri I-interess personali Ii ha I-isqof ta' dak iz-zmien, Monsinjur Gaetano Pace Forno, biex tinbena knisja gdida f'din il-Iokalita'. Hija storja maghrufa fil-Hamrun, ghaliex din il-knisja giet dedikata lil San Gejtanu. Dan sar fuq xewqa u taiba minn dan I-istess isqof Pace Forno biex f'Malta jkun hawn knisja dedikata lil dan il-qaddis Ii hu kien imsemmi ghalih.en_GB
dc.language.isomten_GB
dc.publisherGhaqda tal-Muzika San Gejtanu, Hamrunen_GB
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_GB
dc.subjectParish Church of St. Cajetan (Ħamrun, Malta) -- Historyen_GB
dc.subjectFeasts, Religious -- Malta -- Historyen_GB
dc.subjectFeast of St. Cajetan -- Malta -- Ħamrunen_GB
dc.titleIl-bini tal-knisja parrokkjali ta’ San Gejtanu u l-origini tal-isem Hamrunen_GB
dc.typearticleen_GB
dc.rights.holderThe copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.en_GB
dc.description.reviewednon peer-revieweden_GB
dc.publication.titleGhaqda tal-Muzika San Gejtanu Hamrun, Festa 2013en_GB
dc.contributor.creatorMercieca, Simon-
Appears in Collections:Scholarly Works - FacArtHis

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-bini_tal-knisja_parrokkjali_ta’_San_Gejtanu_u_l-oriġini_tal-isem_Ħamrun_2013.pdf3.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.