Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/42830
Title: Il-Bazilka tal-Qabar ta' Kristu
Authors: Fra Elija
Keywords: Jesus Christ -- Burial
Church of the Holy Sepulchre (Jerusalem)
Holy Sepulcher
Jerusalem -- Antiquities
Issue Date: 1958
Publisher: Kummissarjat Tal-Qabar Ta' Kristu F'Malta
Citation: Fra Elija. (1958). Il-Bazilka tal-Qabar ta' Kristu. Lehen l-Art Imqaddsa, 4(4), 108-110.
Abstract: David, Sultan il-Lhud, kien minn Betlehem. F'zoghzitu kien jirgha nnaghag. Hu u hiereg jew diehel bieb il-belt, bil-merhla, kien jaqbad iz-zir u jimlieh bl-ilma mill-bir Ii kien hemm, u jixrob xarba. Dak iz-zmien helu u mistrieh tat-tfulija, meta kien hieni u bla hsieb, gieh quddiem ghajnejh darba, waqt it-tahbit ta' kburitu. U hargitlu minn qalbu karba, bhal fexxa qawwija ta' hemm, u maghha l-kliem ta' niket: "Ah! Kieku xi hadd igibli nixrob xarba ilma, mill-bir Ii hemm f'Betlehem, hada I-bieb!". Bhal ma hi haga minn awl id-dinja Ii fit-tbatija tiftakar fil-hena, hekk ukoll hi haga minn awl id-dinja Ii fix-xjuhija tiftakar fiz-zoghzija. U hekk wisq drabi jigrili jiena. Nahseb fis-snin ta' zoghziti Ii ghaddejt fil-Belt Imqaddsa, u minn qalbi tohrogli wehedha t-tnehida: "Ah! Kieku nista' nerga' nara 'l Gerusalem! Kieku nista' mur imqar zjara wahda, bhal dawk ta' dari, lil-Bazilka tal-Qabar ta' Kristu!" Imma dak li ma nistax naghmel bilhaqq u bil-grajja, nista' naghmlu bil-hjiel u bil-hsieb. Nista', jekk irrid, immur inzur zjara bil-hsieb Iil Baiilka tal-Qabar ta' Kristu. Sa mmur mela, sa Gerusalem, u nghaddi ftit tal-hin f'dik il-knisja, imbierka wisq aktar mill-knejjes kollha. U billi ghal Qabar ta' Kristu naf Ii qalb kull hadd thoss, min jaqra dil-kitba nisthajjel Ii gej mieghi.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/42830
Appears in Collections:Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1958
Lehen l-Art Imqaddsa : Ghadd 04 : Ottubru-Dicembru : 1958

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Il-Bazilka_tal-Qabar_ta'_Kristu_1958.pdf3.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.