Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53415
Title: L-indulgenzi marbuta ma' xi xbihat Ħal Kirkop
Authors: Farrugia, Jonathan
Keywords: Indulgences (Canon law)
Kirkop (Malta) -- Church history
Niches (Architecture) -- Malta -- Kirkop
Statues -- Malta -- Kirkop
Saints -- Cult -- Malta -- Kirkop
Joseph, Saint -- Niches (Architecture) -- Malta -- Kirkop
Issue Date: 2014
Publisher: Kirkop : Soċjetà Mużikali San Ġużepp
Citation: Farrugia, J. (2014). L-indulgenzi marbuta ma' xi xbihat Ħal Kirkop. Festa San Ġuzepp, Kirkop, 2014, 106-110.
Abstract: Kull min hu midhla ta' rhula tipici Maltin bhal Hal Kirkop, zgur li gieli osserva xi skrizzjoni generalment bil-lingwa Latina jew Maltija taht in-nicec imxerrdin fi triqatna. Dawn ikunu jixhdu li t-tali lsqof ikun ikkonceda ghadd ta' granet mehlusa mit-tisfija tai-Purgatorju, jekk wiehed jghid b'devozzjoni diversi talb quddiem l-istess xbieha. Mhux in-nicec fit-toroq mutraba kienu jgawdu minn din l-ghajnuna spiritwali, izda anke x-xbihat tal-Knejjes. Fil-kaz taghna nista' nsemmi kif l-lstatwa ta' San Guzepp l-antika, dik li tinsab fii-Knisja ta' Loretu l-Gudja, dlonk izzejnet bl-indulgenzi mal-wasla fl-1877. Meta mbaghad saret l-istatwa prezenti fi- 1884, dawn l-indulgenzi ghaddew kif xieraq ghax-xbieha prezenti. Fil-jiem tal-Festa ta' San Guzepp kien ukoll jitwahhal kwadru qrib il-bieb principali tal-Knisja li joffri indulgenzi ohra Iil min kien jidhol il-Knisja f'dawk il-jiem. Permezz ta' dan l-artiklu storikament ricerkat, il-Kan. Dun Jonathan Farrugia, jurina li l-indulgenzi f'Hal Kirkop imorru aktar minn dak li semmejt jien hawn fuq. Ezempju car tal-prattika l-antika tal-ghoti tal-indulgenzi nsibuh fix-xbihat li jzejnu l-knejjes u t-toroq tagnna. Hafna minn dawn, fil-fatt fil-maggur parti, ghandhom xi indugenza parzjali marbuta maghhom. Hawn se naghtu daqqa t'ghajn lejn ir-rikorsi ghall-indulgenzi marbutin ma' tmien xbihat f'Hal Kirkop li jkopru ezattament medda ta' nofs seklu. L-ewwel se naraw it-testi ta' dar-rikorsi, imbaghad nisiltu xi taghrif li nohorgu mid-dettalji li fihom.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/53415
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRChr

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L-indulgenzi marbuta ma' xi Xbihat f'Hal Kirkop.pdf583.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.