Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65045
Title: Wirt il-knisja parrokkjali l-qadima li kellna
Authors: Borg, Joseph
Keywords: Mosta (Malta) -- History
Parish Church of the Assumption, 1614-1871 (Mosta, Malta) -- History
Basilica of the Assumption, Rotunda (Mosta, Malta) -- History
Dingli, Tommaso, 1591-1666. Mosta Parish Church
Parish of the Assumption (Mosta, Malta) -- History
Church decoration and ornament -- Malta -- Mosta
Buhagiar, Pasquale, 1648-1698. Assumption of the Blessed Virgin Mary (Mosta, Malta)
Erardi, Stefano, 1630-1716. St Sebastian, St Roque, St Rosalia (Mosta, Malta)
Erardi, Stefano, 1630-1716. Our Lady of the Girdle (Mosta, Malta)
Buhagiar, Rocco, 1723-1805. Via Sagra (Mosta, Malta)
Scerri, Antonio. Via Sagra (Mosta, Malta)
Zahra, Pietro Paolo, 1685-1747. Our Lady of the Rosary (Mosta, Malta)
Painting -- Malta -- Mosta
Sculpture -- Malta -- Mosta
Wood sculpture -- Malta -- Mosta
Dimech, Vincenzo, 1768-1831. Baptism of Christ (Mosta, Malta)
Marble sculpture -- Malta -- Mosta
Silverwork -- Malta -- Mosta
Confraternities -- Malta -- Mosta -- History
Issue Date: 2004
Publisher: Mosta : Soċjetà Filarmonika Santa Marija
Citation: Borg, J. (2004). Wirt il-knisja parrokkjali l-qadima li kellna. Annwal [festa Santa Marija, Mosta,] 2004, 149-151
Abstract: L-ewwel knisja parrokkjali li kellna l-Mosta kienet dik ta' l-Assunzjoni tal-Vergni Marija msemmi fil-vizta li d-Delegat Appostoliku Mons. Dun Pietru Duzina kien ghamel fil-Mosta fl- 1575. Dan id-Delegat Appostoliku kien iddeskriva 'l dik il-knisja bhala "wiesgha u xierqa bizzejjed" u sejhilha sahansitra "bhala knisja parrokkjali", mhux ghax fil-fatt kienet diga, imma x'aktarx ghax fiha diga kienu qeghdin jinzammu s-Sagramenti: tant hu hekk li dik ilknisja kellha fost l-ohrajn fonti ghall-maghmudija ordnat mill-isqof Cubelles wara z-zjara pastorali fl-1557. B'dan kollu, dik il-knisja kien ghada marbuta mal-Matrici taghha tan-Naxxar. Jarga', il-kappillan tan-Naxxar, ma kellu l-ebda obbligu lejn dik il.:.knisja, hlief Ii nhar Santa Marija jqaddes fuq l-artal maggur taghha. Gara imma Ii l-IsqofTumas Gargallo kien ilu Ii xehet ghajnejh fuq dik il-knisja qadima, tant Ii fis-16 ta' Settembru 1608, wara talba li ghamlulu l-Mostin, wasal biex johrog id-digriet tal-parocca Mostija u waqqaf dik il-knisja wisq qadima ta' I-Assunta Ii kien hemm fir-rahal bhala l-ewwel knisja parrokkjali tal-Mostin. Dan id-digriet ma kienx intlaqa' tajjeb mill-kappillan tan-Naxxar Dun Giljan Borg, tant Ii l-Mosta kellha ddum sentejn ohra bla kappillan, sal-mewt ta' Dun Giljan Borg Ii grat fl-1610. Dun Gwann Bezzina ha l-pussess bhala l-ewwel kappillan tal-Mosta ta' dik il-knisja ta' I-Assunta Ii kellha tkun l-ewwel Knisja Parrokkjali tal-Mosta. Bhal hutu l-Mostin ta' dak iz-zmien il-kappillan Bezzina, kien twieled, ghex u miet il-Mosta izda jghodd Ii kien mghammed in-Naxxar ghax il-Mosta kien ghadha mhix parrocca ghaliha. Tifkira ghaziza ta' dik l-ewwel knisja parrokkjali baqalna biss il-fonti ta' l-irham tal-maghmudija Ii wirtitu t-tieni knisja parrokkjali Ii kellha tiehu post l-ewwel wahda u b'xorti tajba wirtitu wkoll ir-Rotunda, it-tielet knisja parrokkjali u arcipretali, u ghalhekk ghadna ngawduh sal-lum.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/65045
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCFADA

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wirt il-knisja parrokkjali.pdf423.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.