Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/81189
Title: Dizzjunarju storiku msejjes fuq ix-xhieda tal-ismijiet tal-inħawi mxandrin fil-Place-Names ta' Wettinger : I-Ż
Authors: Bugeja, Tiziana (2009)
Keywords: Wettinger, Godfrey, 1929-2015. Place-names of the Maltese Islands : ca. 1300-1800
Names, Geographical -- Malta
Notarial Archives (Valletta, Malta)
Encyclopedias and dictionaries
Issue Date: 2009
Citation: Bugeja, T. (2009). Dizzjunarju storiku msejjes fuq ix-xhieda tal-ismijiet tal-inħawi mxandrin fil-Place-Names ta' Wettinger : I-Ż (Bachelor’s dissertation).
Abstract: Id-dokumenti fuq l-istorja ta' Malta jaghtuna taghrif fuq l-istorja politika, jigifieri l-hakmiet, il-ligijiet u t-taghrif amministrattiv, it-trattati u r-relazzjonijiet ekonomici. L-istorja socjoekonornika ta' Malta Ii jimpurtaha rnill-hajja tal-poplu tat-triq, ta' dawk Ii ma kellhom sehem fl-ebda qasam gudizzjarju jew amrninistrattiv, hi fqira minhabba Ii l-poplu Malti sa ftit ilu kien injorat ghax mhux denju ta' storja. Dan is-sens ta' inferjorita dejjem zamm lill-kittieba Maltin lura milli jiktbu l-istorja taghhom. L-illiterizmu wkoll tellef lill-kotra rnilli taghti vuci lilha nfisha. Ir-rizorsi Ii ghandna llum dwar is-socjeta medjevali Maltija jinsabu fl-Arkivju Nutarili. L-eqdem registru, tan-nutar Pawlu Bonello, imur lura ghall-1467. Eqdem rninn dan ir-registru baqghalna l-ftehimiet iffirmati minn nutara bhal Luca Sillato. Ta' min ifakkar li kien f'wiehed minn dawn ir-registri l-qodma Ii nstabet il-Kantilena. L-Arkivju Nutarili fih mal-hmistax-il elf registru Ii uhud rninnhom huma tas-seklu hmistax. Ma' dawn ir-registri hemm sensiela ta' "bastardelli" kelma rnill-Isqalli "bastardeddu",kollha b'informazzjoni utli dwar il-qaghda socjali, politika, kulturali u Iingwistika ta' Malta mis-sekiu hmistax 'iI quddiem. Din l-informazzjoni fl-Arkivju Nutariili tal-Belt gibdet I-interess ta' studjuzi u studenti universitarji Ii riedu jistharrgu s-sekli mghoddija. M' ghandniex dubju Ii l- qasam tal-istudju Ii l-aktar jgharbel l-Arkivju Nutarili hu I-qasam tal-Iigi flimkien mar-relazzjonijiet pubblici u I-ekonornija. Minhabba I-antikita ta' dawn ir-registri, ma jonqosx Ii gew studjati rnil-lat storiku sabiex jinkixfu dettalji godda dwar is-socjeta Maltija rnis-seklu hrnistax. Fost I-istudjuzi Ii interessaw ruhhom f'dawn id-dokumenti nsemmu Iil Stanley Fiorini u Godfrey Wettinger. Huma kitbu fuq il-Lhud f'Malta, il-Medjuevu u I-iskjavi. Stanley Fiorini ttraskriva l-eqdem materjal nutarili, dawk tan-nutara Giacomo Zabbara u ta' Pawlu Bonello.
Description: B.A.(HONS)MALTESE
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/81189
Appears in Collections:Dissertations - FacArt - 1999-2010
Dissertations - FacArtMal - 1964-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.A.(HONS)MALTESE_Bugeja_Tiziana_2009.pdf
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.