Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/81189
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-09-16T07:38:39Z-
dc.date.available2021-09-16T07:38:39Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationBugeja, T. (2009). Dizzjunarju storiku msejjes fuq ix-xhieda tal-ismijiet tal-inħawi mxandrin fil-Place-Names ta' Wettinger : I-Ż (Bachelor’s dissertation).en_GB
dc.identifier.urihttps://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/81189-
dc.descriptionB.A.(HONS)MALTESEen_GB
dc.description.abstractId-dokumenti fuq l-istorja ta' Malta jaghtuna taghrif fuq l-istorja politika, jigifieri l-hakmiet, il-ligijiet u t-taghrif amministrattiv, it-trattati u r-relazzjonijiet ekonomici. L-istorja socjoekonornika ta' Malta Ii jimpurtaha rnill-hajja tal-poplu tat-triq, ta' dawk Ii ma kellhom sehem fl-ebda qasam gudizzjarju jew amrninistrattiv, hi fqira minhabba Ii l-poplu Malti sa ftit ilu kien injorat ghax mhux denju ta' storja. Dan is-sens ta' inferjorita dejjem zamm lill-kittieba Maltin lura milli jiktbu l-istorja taghhom. L-illiterizmu wkoll tellef lill-kotra rnilli taghti vuci lilha nfisha. Ir-rizorsi Ii ghandna llum dwar is-socjeta medjevali Maltija jinsabu fl-Arkivju Nutarili. L-eqdem registru, tan-nutar Pawlu Bonello, imur lura ghall-1467. Eqdem rninn dan ir-registru baqghalna l-ftehimiet iffirmati minn nutara bhal Luca Sillato. Ta' min ifakkar li kien f'wiehed minn dawn ir-registri l-qodma Ii nstabet il-Kantilena. L-Arkivju Nutarili fih mal-hmistax-il elf registru Ii uhud rninnhom huma tas-seklu hmistax. Ma' dawn ir-registri hemm sensiela ta' "bastardelli" kelma rnill-Isqalli "bastardeddu",kollha b'informazzjoni utli dwar il-qaghda socjali, politika, kulturali u Iingwistika ta' Malta mis-sekiu hmistax 'iI quddiem. Din l-informazzjoni fl-Arkivju Nutariili tal-Belt gibdet I-interess ta' studjuzi u studenti universitarji Ii riedu jistharrgu s-sekli mghoddija. M' ghandniex dubju Ii l- qasam tal-istudju Ii l-aktar jgharbel l-Arkivju Nutarili hu I-qasam tal-Iigi flimkien mar-relazzjonijiet pubblici u I-ekonornija. Minhabba I-antikita ta' dawn ir-registri, ma jonqosx Ii gew studjati rnil-lat storiku sabiex jinkixfu dettalji godda dwar is-socjeta Maltija rnis-seklu hrnistax. Fost I-istudjuzi Ii interessaw ruhhom f'dawn id-dokumenti nsemmu Iil Stanley Fiorini u Godfrey Wettinger. Huma kitbu fuq il-Lhud f'Malta, il-Medjuevu u I-iskjavi. Stanley Fiorini ttraskriva l-eqdem materjal nutarili, dawk tan-nutara Giacomo Zabbara u ta' Pawlu Bonello.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccessen_GB
dc.subjectWettinger, Godfrey, 1929-2015. Place-names of the Maltese Islands : ca. 1300-1800en_GB
dc.subjectNames, Geographical -- Maltaen_GB
dc.subjectNotarial Archives (Valletta, Malta)en_GB
dc.subjectEncyclopedias and dictionariesen_GB
dc.titleDizzjunarju storiku msejjes fuq ix-xhieda tal-ismijiet tal-inħawi mxandrin fil-Place-Names ta' Wettinger : I-Żen_GB
dc.typebachelorThesisen_GB
dc.rights.holderThe copyright of this work belongs to the author(s)/publisher. The rights of this work are as defined by the appropriate Copyright Legislation or as modified by any successive legislation. Users may access this work and can make use of the information contained in accordance with the Copyright Legislation provided that the author must be properly acknowledged. Further distribution or reproduction in any format is prohibited without the prior permission of the copyright holder.en_GB
dc.publisher.institutionUniversity of Maltaen_GB
dc.publisher.departmentFaculty of Arts. Department of Malteseen_GB
dc.description.reviewedN/Aen_GB
dc.contributor.creatorBugeja, Tiziana (2009)-
Appears in Collections:Dissertations - FacArt - 1999-2010
Dissertations - FacArtMal - 1964-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.A.(HONS)MALTESE_Bugeja_Tiziana_2009.pdf
  Restricted Access
4.68 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.