Our programmes

Our programmes

The programmes you can listen to on Campus FM 103.7 and the contributors as of April 2022

Campus Breakfast: Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Antonella Galea Loffreda
Programm radjofoniku li se jixxandar b’mod dirett kuljum fuq Campus FM bejn il-ħin tat-8:00 u l-10:00 ta’ filgħodu. L-għan ewlieni tagħna hu li nwasslu programm li jappella u jattira udjenza vasta u għaldaqstant il-kontenut ser ikun wieħed leġġer illi primarjament jiffoka fuq lifestyle u divertiment. Ma jistax jonqos illi l-programm iservi wkoll bħala għodda sabiex titwassal informazzjoni edukattiva u kulturali kif ukoll bħala leħen l-Università ta’ Malta. Campus Breakfast ser jagħti spazju mhux biss lill-għaqdiet tal-istudenti iżda wkoll lid-diversi fakultajiet li permezz tal-intervent tagħhom tul l-iskedi sejrin mhux biss iżommu lis-semmiegħa infurmati dwar diversi aspetti iżda saħansitra jippromowovu l-korsijiet ta’ studju illi toffri l-Università.

Campus Brunch: Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Colin Fitz
Programm radjofoniku bil-Malti li se jixxandar b’mod dirett kuljum fuq Campus FM bejn il-ħin tal-10:00 ta' filgħodu u nofsinhar. L-għan huwa li wara l-breakfast show jibqa’ jinżamm il-kuntatt mas-semmiegħa li jistgħu jċemplu waqt il-programm u jagħmlu l-interventi/suġġerimenti tagħhom. Il-mużika magħżula se tkun addattata għal dak il-ħin tal-ġurnata fejn l-aktar li se tindaqq mużika li hija meqjusa bħala 'classic'. Darba fil-ġimgħa l-programm se jkun kollu dedikat għall-mużika minn artisti Maltin, bħal The Characters, Travellers, Bernie & Pod, Red Electrik etc. Il-programm se jkun fih ukoll sensiela ta’ features u intervisti.

New programmes

A degree of interest
Monique Chamber tlaqqagħna ma mistiedna interessanti li jiddiskutu aspetti differenti meta persuna tiddeċiedi li tibda tistudja fl-Università u ssegwi kors.

All'Italiana
Programm mużikali li jwassal uħud mill-aqwa siltiet li dehru fic-charts Taljani mis-snin 50 'l quddiem. Matul il-programm nisimgħu kurżitajiet interessanti dwar il-kultura Taljana fid-diversi forom tagħha, fosthom ikel, spettaklu, reġjuni, teatru u ħafna aktar. Produzzjoni ta' Jan Cauchi.

Hey Mr Producer
Programm li jħares lejn uħud mill-aqwa musicals klassiċi u oħrajn aktar moderni li ħarġu minn Broadway u anki l-West End. Sensiela li se tidħol wara l-kwinti fejn niddiskutu anedotti u fatti interessanti li għandhom jinżlu tajjeb mas-segwaċi u fans ta’ dawn il-produzzjonijiet mużikali. Ma tonqosx ħafna mużika minn dawn il-musicals.

Il-Pluraliżmu
Colin Fitz se jeħodna lura fiż-żmien meta f’Malta daħal il-pluraliżmu fix-xandir. Insiru nafu l-bidu ta’ bosta stazzjonijiet tar-radju u t-televiżjoni u anedotti interessanti li għandhom inisslu nostalġija dwar dan iż-żmien tant importanti għal pajjiżna.

Il-Professjonisti f'Malta
Norma Camilleri, Kap Eżekuttiv tal-Malta Federation of Professional Associations (MFPA) tlaqqagħna mas-sbatax-il organizzazzjoni membru tal-MFPA li jirrappreżentaw mhux inqas minn 10,000 professjonist f'Malta. Matul is-sensiela mhux biss nisimgħu fuq il-kontribut siewi li jagħtu dawn l-organizzazzjonijiet volontarji fis-socjeta' ċivili, imma wkoll nisimgħu fuq il-professjonijiet li jirrappreżentaw, u x-xogħol tagħhom. Dan il-proġett ġie mtellgħa mill-MFPA u ffinanzjat permezz tal-Voluntary Organisations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-Settur tal-Volontarjat.

Il-Vjaġġ uman mal-kanċer
Il-mixja ta’ pazjent bil-kanċer fejn jiġu diskussi aspetti varji matul il-proċess, fosthom il-kura, is-support familjari, support psikoloġiku u spiritwali. Permezz ta’ diversi esperti fil-qasam tagħhom, Jenny Zammit twasslilna din is-sensiela li ċertmanet se toffri aktar għarfien u għajnuna kemm għal dawk li għaddejjin minn din il-marda kif ukoll għal dawk li jieħdu ħsiebhom.

Mill-Bank tal-Kċina
Sensiela bi produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Karl Mifsud li fiha s-semmiegħa jingħataw informazzjoni dwar kif iħejju certu ikliet speċifikament għal etajiet differenti filwaqt li jużaw ħaxix u frott staġjonali li nsibu fis-suq.

Nota f'nota
Programm fuq stil magazine kollu marbut mal-mużika. Insiru nafu dwar strumenti partikolari, mużicisti, baned, orkestri f’pajjiżna, musicals Maltin, opri u ħafna aktar. Produzzjoni ta' Joseph Galea.

Continuation of programmes

AGORA: Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Dr Mario Thomas Vassallo
Diskussjoni s-sibt filgħodu b’temi kurrenti li jolqtu l-interessi tal-pubbliku inġenerali. Dan it-tip ta’ programmar huwa innovattiv għall-istazzjon għax se joħloq dibattitu ‘LIVE’ fl-istudjo fuq ġrajjiet kurrenti, fenomeni kontemporanji u aspetti oħrajn li jolqtu l-politika, is-soċjetà, l-ekonomija u l-kultura ta’ pajjiżna. Flimkien mal-esperti u l-esponenti mistednin, il-pubbliku se jkun jista’ jintervjeni permezz ta’ telefonati waqt il-ħin tad-diskussjoni fl-istudjo. Mhuwiex l-iskop ta’ din is-sensiela li toħloq sensazzjonaliżmu, imma li ddawwal l-opinjoni pubblika b’fehmiet razzjonali, studjati u b’rispett sħiħ lejn fehmiet opposti.

Aħna Hawn: Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Eman Borg
Is-soċjeta Maltija hija diversa u waħda sinjura, b’ aspetti li ssawru l-kultura ta’ kuljum. Fil-konnetività li ngħixu fija illum insibu realtà soċjali ta' skiet. L-avvanz politiku fi ħdan il kommunità LGBTI hija waħda li tagħmel unur lil Malta. Madankollu r-realtà fit-toroq Maltin kapaċi tkun differenti. Fejn l-għarfien fuq inklusività u diversità hija sfida li tiġi diskussa fit-toroq ta’ spiss. Numru ta’ għaqdiet u esperti jaħdmu ferm biex ir-realtà soċjali tilħaq dik politika.

Aħna l-Ewropa: Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Keith Demicoli
Programm imtellgħa mir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f'Malta li jagħti ħarsa lejn l-aħħar żviluppi, relatati mal-istituzzjonijiet ewlenin Ewropej kif ukoll il-ħidma tal-uffiċċju tar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropeja f'Malta.

Hommage à la musique: Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Gerald Fenech u Gorg Peresso
Għażla ta' mużika li mas-sbuħija tgħaqqad id-divertiment mużikali, b’tagħrif mal-għażliet varji minn opri, operetti, siltiet tminn sinfoniji u kunċerti, mużika sagra u melodiji li jibqgħu immortali.

Jazz Groove: Paul Giordimaina
Sensiela ta’ mużika jazz, kurżitajiet interessanti dwar dan il-ġeneru ta' mużika u intervisti qosra ma' esponenti fix-xena tal-jazz.

Koktejl Lingwistiku: Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Prof Charles Briffa u Celaine Buhagiar
Sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta’ trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja ta’ ġrajjiet tal-imgħoddi u t-twemmin tal-antenati tagħna. Fil-vjaġġ tagħna nfittxu l-ġrajja wara l-kelma.

L-Istorja tal-Opra f'Malta
Produzzjoni Tonio Portughese bis-sehem ta' mużikoloġi famużi bħal Joe Vella Bondin, Mro Michael Laus, Albert Storace, Joseph Huber, Abraham Borg u Emi Scicluna.

Miegħi Maltin: Andrew Zammit
Programm ta’ muzika Maltija, b’uhud mill-aqwa siltiet li ħargu minn artisti Maltin, kemm dawk riċenti kif ukoll mill-passat.

Mill-Kullegg: Produzzjoni ta’ Roberto Calleja
Sensiela li se tidħol ġewwa l-Junior College u tħares mill-qrib lejn dak li qed jiġi offrut lill-istudenti. Kemm mil-lat akkademiku kif ukoll aspetti oħra marbuta ma’ sport, opportunitajiet barra l-kampus, avvenimenti u programmi li jagħmlu l-ħajja ta’ student tal-Junior College aktar interessanti.

Minn Kampus għal Ieħor: Dr Karsten Xuereb
Serje ta' intervisti fit-tul ma' mistiedna kull darba differenti li jkunu jistgħu jaqsmu magħna u jikkummentaw dwar l-esperjenza professjonali tagħhom u l-perspettiva li bnew matul ħidma f'istituzzjonijiet edukattivi, bħal universitajiet imma mhux biss, minn madwar l-Ewropa kollha, u forsi okkażjonalment anke minn reġjuni oħra, per eżempju l-Amerika ta' Fuq imma anke Ċentrali u t'Isfel, l-Afrika u l-Asja.

Il-lenti dejjem tkun waħda kulturali, fis-sens li ma jkunux programmi dwar x'jagħmlu u x'ma jagħmlux fl-istituzzjoni, imma kif ir-rwol tagħhom bħala diretturi, rappreżentanti kulturali, PROs, research officers, responsabbli mill-bini ta' networks jew ta' funding jgħinhom jifhmu sehem dik l-organizzazzjoni fil-kuntest tal-edukazzjoni għolja, t-taħriġ, il-professjonalizzazzjoni, u partikolarment f'kuntesti li huma kreattivi, artistiċi, kulturali u dinamiċi.

Minn Melite sal-Imdina
Programm ta’ Vincent Zammit li jiddiskuti l-Imdina u l-madwar.

Mużika 21- Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Dr Toni Sant

Hekk kif dħalna fit-tielet deċenju tas-Seklu 21, ikun tajjeb li nagħtu ħarsa lejn l-aktar esponenti sinifikanti fix-xena tal-mużika f'Malta, 'l hinn mill-ovvju ippreżentat mill-Eurovision Song Contest, X-Factor, u festivals popolari. Is-sensiela proposta tuża ġeneri u/jew temi varji biex toffri profili dettaljati dwar dawn il-mużiċisti Maltin tas-Seklu 21, u fl-istess waqt tiddokumenta l-iżvilupp ta' dak il-ġeneru partikolari f'Malta matul l-aħħar 20 sena.

Sostenibilità
Is-sostenibbiltà tapplika f’ħafna setturi fis-soċjetà. Fis-settur tal-kostruzzjoni, skart, moda u ħwejjeġ, ikel, enerġija u transport, fost ħafna fatturi oħra. F’dawn is-sezzjonijiet se nkunu qed niddiskutu metodi biex inżommu lilna nfusna u l-istili tal-ħajja tagħna sostenibbli; kif nibnu b’mod effiċjenti, kif tfassal biex tiżgura li l-ġenerazzjonijiet futuri jkunu jistgħu jgawdu l-ispazji, kif nieklu tajjeb mingħajr skart żejjed u kif inżommu l-attenzjoni tagħna fuq is-sostenibbiltà għall-benfiċċju tas-soċjetà tagħna. Produzzjoni ta’ Dr Rebecca Dalli Gonzi mill-Fakultà tal-Ambjent Mibni.

Taħdita-Clio (Clio-speak): Emanuel Buttigieg u Liam Gauci
Dan il-programm jistieden lis-semmiegħa għal taħdita mnebbħa minn Clio, li fil-mitoloġija tal-Greċja tal-qedem, kienet il-muża tal-istorja u l-istoriċi. F'din is-sensiela ġdida għal Campus FM, Emanuel Buttigieg u Liam Gauci ser jiddiskutu numru ta’ temi storiċi u kontemporanji. L-għan huwa li nsawru qafas fejn l-imgħoddi (dak li seħħ) u l-istorja (id-dixxiplina li tipprova tagħmel sens min dak li seħħ) jiltaqgħu sabiex flimkien jinsġu stampa aktar ħajja. Fost temi oħra, nippjanaw li niddiskutu dawn li ġejjin: Il-Kavallieri x’għamlu għalina? L-aqwa ħames gran mastri, Mintoff, Pesti u pandemiji, L-aqwa ħames gvernaturi kolonjali, Fake history fl-istorja Maltija, Nisa prominenti fl-istorja ta’ Malta, Il-Mediterran: ċentru jew periferija? Xi tfisser storja globali?, Invażjonijiet, Fortifikazzjonijiet: tajbin u ħżiena, Eroj u anti-eroj.

The Campus Weekend show: Jan Cauchi
Sensiela mużikali mexxejja li se twassal top 100 mic-charts tar-Renju Unit u anki dawk Amerikani.

The Interviewer: Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Trudy Kerr
Sensiela ta' intevisti ma' bosta personalitajiet minn diversi oqsma minn Trudy Kerr. Sponsorjat minn Browns

Therapy Talk III: Karl Wright & Claire Borg
Programm li jfittex li jilħaq lill-individwi u/jew ġenituri li jgħixu waħedhom, lill-koppji, lill-ġenituri, lin-nanniet u lil kull min huwa miftuħ jirrifletti dwar għeruqu, il-familja. Programm ta’ Karl Wright


Analiżi tal-ġurnali - Line up
It-Tnejn - Steve Ellul
It-Tlieta - Michael Falzon
L-Erbgħa - Andrew Azzopardi
Il-Ħamis - Michelle Attard Tonna
Il-Ġimgħa - Joe Mizzi

https://www.um.edu.mt/services/campusfm/programmes/