Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL1090

 
TITLE Il-Kritika Letterarja: Il-Prattika 1

 
LEVEL 01 - Year 1 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 4

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Stharrig Prattiku tal-Poezija 1 (B. Micallef)

Dan il-kors iharreg lill-istudenti fil-kritika letterarja tal-poezija skont il-principji u lmetodologija tal-Kritika l-Gdida. Ix-xejriet ewlenin li jsawru t-test fil-poeticità wahdanija tieghu jigu mistharrga fit-teorija daqskemm fit-thaddim prattiku taghhom. Dawn huma xi aspetti poetici li l-kors jistharreg bis-sahha tat-testi maghzula: id-dimensjonijiet tal-kelma, l-ghazla lessikali, il-mekkanizmi figurattivi, il-metrika, il-figuri rettorici, ir-rabta bejn is-sens u l-hoss, l-aspetti strutturali u tipografici tat-test. Bl-istharrig sistematiku ta’ poeziji Maltin differenti, il-kors juri kif l-aspetti poetici jaghtu perspettivi godda fuq it-tema li tkompli tizviluppa ma’ kull qari.

Stharrig Prattiku tal-Proza 1 (A. Grima)

Dan il-kors jipprezenta ghadd ta’ metodi mhaddma fil-kritika letterarja fl-istharrig tal-proza. Ix-xejriet ewlenin li jsawru t-test fil-bixra letterarja tieghu huma mistharrga fit-teorija daqskemm fit-thaddim prattiku taghhom. L-istharrig prattiku tan-narrattiva jistaqsi mistoqsijiet fundamentali dwar in-natura ul-binja tan-narrattiva, kif taghginna u kif naghgnu lilha ahna bhala qarrejja inevitabbilment attivi; jistaqsi wkoll kif tinbidel in-narrattiva meta jinbidel il-kuntest kulturali li fih tagixxi. Il-kors ihares lejn ilkomponenti ewlenin tan-narrattiva, specjalment is-sehem tan-narraturi (l-aktar flewwel u t-tieni persuna) f'tipi differenti ta’ narrazzjoni, u l-fokalizzazzjoni, u jaghti hjiel tal-firxa wiesgha tal-effetti li jhallu dawn il-komponenti, fosthom fejn jidhlu l-kunflitt u l-gheluq.

Għanijiet tal-Kors

Dan il-kors juri metodu analitiku u interpretattiv li permezz tieghu t-tematika tinbidel minn suggett generali ghal argument inkonkluziv, b’ghadd ta’ perspettivi li jizdiedu ma’ kull qari.

Kisbiet mit-Tagħlim:

1. Tagħlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi jevalwaw ix-xogħol letterarju għall-valur estetiku tiegħu u għall-mod kif dan il-valur jissarraf f’lemħiet ġodda fuq it-tematika. L-istudenti jkunu kapaċi jqisu t-tematika bħala argument fi żvilupp kontinwu bil-kontribut ta’ għadd ta’ tekniki u effetti letterarji.

2. Ħiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaċi jifthu t-tematika f’firxa ta’ perspettivi, u li jirfinaw dawn il-perspettivi blassocjazzjonijiet u bil-konnotazzjonijiet li johorgu mill-arti tal-kitba letterarja.

Biblijografija

Stharrig Prattiku tal-Poezija 1

Allen, G. (2000) Intertextuality. London, New York: Routledge.
Chandra, N. (1979) New Criticism. Delhi: Doaba House.
Fowler, R. (1996) Linguistic Criticism.Oxford: Oxford UP.
Friggieri, O. (2000) Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji. Malta: Peg.
Matterson, S. (2006) “The New Criticism.” Literary Theory and Criticism. Ed. Patricia Waugh. Oxford, New York: Oxford UP.
Richards, I.A. (1978) Practical Criticism – A Study of Literary Judgement.1929. London: Routledge and Kegan Paul.
Shiach, D. (1984) The Critical Eye – Appreciating Prose and Poetry.Surrey: Thomas Nelson and Sons.

Stharrig Prattiku tal-Proza 1

Booth, W. (1983) The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press.
Culler, J. (2009) Literary Theory. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Friggieri, O. (2010) Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji. Malta: KKM.
Genette, G. (1983) Narrative Discourse. New York: Cornell University Press.
Mieke, B. (2009) Narratology. Toronto: University of Toronto Press.
Portelli, T. (2009) Il-Qari tal-Letteratura. Bejn Esperjenza u Kritika. Malta: Allied Publications.
Porter Abbott, H. (2008) The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge, UK: CUP.

 
RULES/CONDITIONS In TAKING THIS UNIT YOU CANNOT TAKE MAL1190 OR TAKE MAL1290

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Assignment SEM1 Yes 50%
Examination (1 Hour) SEM1 Yes 50%

 
LECTURER/S Adrian Grima
Bernard Micallef

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2018/9, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit