Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL2080

 
TITLE In-Narrattiva Storika u Soċjorealista

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 4

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Ir-Rumanz Storiku (A. Cassola)

Il-kors jistharreg il-mixja tar-rumanz Malti ta’ xehta storika madwar l-ewwel nofs tas-seklu ghoxrin, skont it-temi u l-istili letterarji. Rumanzi ewlenin, ta’ dan iz-zmien u madwaru, huma mistharrga fid-dawl tal-qofol taghhomimnebbah mill-istorja tal-pajjiz, minn fazijiet partikolari taghha li fihom kull awtur jilmah ezempju tat-tigrib ta’ poplu taht hakmiet differenti. Ir-rumanzi maghzula huma studjati skont l-istruttura
narrattiva, l-ambjent, il-lingwagg, il-karatterizzazzjoni.

Ir-Rumanz Socjorealista(C. Briffa)

Fl-isfond tal-mixja tar-rumanz Malti madwar l-ewwel nofs tas-seklu ghoxrin, il-kors jistharreg ir-rumanz ta’ xehta socjali u realista fid-dawl tat-temi u tal-istili letterarji. Rumanzi ewlenin, ta’ dan iz-zmien u madwaru, huma mistharrga fid-dawl tal-qofol taghhom imnebbah mill-qaghda socjali u bhala interpretazzjoni ta’ realtà partikolari. Ir-rumanzi maghzula huma studjati skont l-istrutturanarrattiva, l-ambjent, il-lingwagg, il-karatterizzazzjoni.

Ghanijiet tal-Kors

Li l-istudenti jaghrfu l-karatteristici ewlenin tan-narrattiva storika u socjorealista.

Kisbiet mit-Taghlim

1. Taghlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jaghrfu l-elementi li jsawru l-karatterizzazzjoni, l-ambjent, u r-rakkont fin-narrattiva storika u socjorealista.

2. Hiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci japplikaw l-istrategija narrattiva ghar-rumanz Malti.

Biblijografija

Ir-Rumanz Storiku
Aquilina, G. (1969) Studji Kritici Letterarji. A.C. Aquilina & Co.
Briffa, C. (2001) Id-Dinja ta’ Inez Farrug.Malta: KKM.
Briffa, C. (2008) Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva. Malta: University Publishing.
Brincat, J. (1991-92) “Il-Verizmu f’Malta: Mill-buzzett ghall-ewwel rumanz socjali", Journalof Maltese Studies21-22, pp. 91-113.
Friggieri, O. (1995) L-Istudji Kritici Migbura. Malta University Services.

It-testi

Aquilina, G. Taht Tliet Saltniet.
Caruana, A.M. Inez Farrug.
Frendo de Mannarino, S. Barunissa Maltija.
Galea, G. San Gwann; Ragel bil-Ghaqal.
Levanzin, A. Is-Sahhar Falzun.
Muscat Azzopardi, G. Nazju Ellul.

Biblijografija

Ir-Rumanz Socjorealista
Aquilina, G. (1969) Studji Kritici Letterarji. Malta: A.C. Aquilina.
Briffa, C. (2008) Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva. Malta: University Publishing.
Brincat, J. (1991-92) “Il-Verizmu f’Malta: mill-buzzett ghall-ewwel rumanz socjali”, Journal of Maltese Studies21-22, pp. 91-113.
Friggieri, O. (1995) L-Istudji Kritici MigburaI. Malta University Services.

It-testi

Bonnici, G. Lejn ix-Xemx; Il-Qawwa tal-Imhabba; Helsien.
Chetcuti, G. L-Isqaq; Nirien ta’ Mhabba.
Ellul Mercer, G. Leli ta’ Haz-Zghir.
Mamo, G. Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka.
Marks, J.F. Tejbilhom Hajjithom.
Orlando, G. L-Ibleh.

 
ADDITIONAL NOTES Meta xi partijiet biss minn din it-taqsima-studju, bil-permess tal-lettur, jittiehdu minn studenti tal-Malti jew studenti minn qasam iehor ta’ studju, ghandhom ikunu rregistrati hekk: MAL2180 & MAL2280

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (2 Hours) SEM2 Yes 100%

 
LECTURER/S Arnold Cassola
Oliver Friggieri
Adrian Grima (Co-ord.)

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2018/9, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit