Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL2091

 
TITLE Il-Kritika Letterarja: Il-Prattika 2

 
LEVEL 02 - Years 2, 3 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 4

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Stharrig Prattiku tal-Poezija 2 (B. Micallef)

Dan il-kors jipprezenta ghadd ta’ metodi mhaddma fil-kritika letterarja bl-ghan li tintwera d-devjazzjoni tad-diskors poetiku mid-diskors ordinarju. Ix-xejriet ewlenin li jsawru l-poeticità tat-test jitqassmu f’aspetti letterarji differenti li jigu mistharrga fit-teorija daqskemm fit-thaddim prattiku taghhom. Xi aspetti li l-kors jistharreg bis-sahha tat-testi maghzula huma: l-aspett figurattiv li jiffoka fuq il-metafora, l-allegorija, il-metonimija, u l-medda simbolika tat-test; l-aspett akustiku li jinkludi l-metrika, l-iskemi tar-rima, l-onomatopea, u l-alliterazzjoni; u l-aspett strutturali li jittratta ezempji bhall-ghamla strofika, il-binja tipografika tat-test, u l-forma tal-vers. Il-kors iseddaq dan kollu bl-istharrig sistematiku tal-perspettivi u tal-percezzjonijiet godda li dawn l-aspetti jiggeneraw fl-gharfien tat-tema.

Stharrig Prattiku tal-Proza 2(A. Grima)

Dan il-kors jipprezenta ghadd ta’ metodi mhaddma fil-kritika letterarja fl-istharrig tal-proza. Ix-xejriet ewlenin li jsawru t-test fil-bixra letterarja tieghu huma mistharrga fit-teorija daqskemm fit-thaddim prattiku taghhom. Dan il-kors jiftah b'harsa lejn ilkwistjoni tal-interpretazzjoni ta' test narrattiv (li tinkludi l-intertestwalità, l-imitazzjoni
u l-alluzjoni, u riferiment ghad-dekostruzzjoni) u l-holqien tat-tifsir. Imbaghad jistharreg il-konfini u l-limiti tan-narrattiva letterarja, u waqt li janalizza n-narrazzjoni fit-tieni persuna jmiss ir-relazzjoni bejn in-narrattiva fittizja u dik mhux fittizja billi jifli test narrattiv awtobijografiku. F'dan il-kuntest jiffoka fuq il-karattru bhala rizultat tannarrattiva. Il-kors jaghlaq b'osservazzjonijiet prattici dwar is-sehem tat-test narrattiv fil-kultura u s-socjetà.

Ghanijiet tal-Kors

Il-kors ghandu l-ghan juri kif l-espressjoni letterarja tiddefamiljarizza l-percezzjoni ta’ hwejjeg ta’ kuljum madwarna. Il-kors jipprovdi metodu kif l-istudenti jevalwaw ixxejriet innovattivi ta’ xoghol letterarju li joholqu devjazzjoni fil-percezzjoni tas-soltu taghhom.

Kisbiet mit-Taghlim

1. Taghlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jattwalizzaw id-devjazzjonijiet tax-xoghol letterarju mit-tahdit ta’ kuljum u jizviluppaw perspettivi tematici godda skont dawn id-devjazzjonijiet.

2. Hiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jiddefamiljarizzaw kuncetti u xbihat familjari permezz tal-kritika letterarja, biex b’hekk iroddu l-effett estetiku u s-sensibilità artistika lil oggetti ta’ kuljum ipprezentati fixxoghol letterarju.

Biblijografija

Stharrig Prattiku tal-Poezija 2
Culler, J. (1975)Structuralist Poetics – Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature. Lonon: Routledge and Kegan Paul.
Fowler, R. (1996) Linguistic Criticism. New York: Oxford University Press.
Friggieri, O. (2000) Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji. Malta: Peg.
Lodge, D. (1999) Modern Criticism and Theory.Harlow, GB: Longman.

Stharrig Prattiku tal-Proza 2
Booth, W. (1983) The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of Chicago Press.
Culler, J. (2009) Literary Theory. A Brief Insight. New York: Sterling.
Friggieri, O. (2000) Dizzjunarju ta’ Termini Letterarji. Malta: Peg.
Genette, G. (1983) Narrative Discourse. New York: Cornell University Press.
Mieke, B. (2009) Narratology. Toronto: University of Toronto Press.
Porter Abbott, H. (2008) The Cambridge Introduction to Narrative. Cambridge, UK: CUP.

 
RULES/CONDITIONS Before TAKING THIS UNIT YOU MUST TAKE MAL1090
In TAKING THIS UNIT YOU CANNOT TAKE MAL2191 OR TAKE MAL2291

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Assignment SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S Keith Azzopardi
Adrian Grima (Co-ord.)

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2019/0, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit