Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL3068

 
TITLE Il-Mediterranjetà u l-Letteratura Maltija

 
LEVEL 03 - Years 2, 3, 4 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 2

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Il-kors jaghti harsa lejn ir-rapprezentazzjoni tal-Mediterran u l-holqien tal-immaginarju Mediterranju fil-letteratura Maltija. Il-kuncett tal-Mediterranjetà jitqies bhala kostruzzjoni kulturali li tiddefinixxi r-relazzjoni tal-kittieba Maltin mar-regjun u ddiskors li jsir dwaru. Il-kors ihares lejn il-kitbiet analitici ewlenin tal-awturi Maltin dwar ir-regjun u l-karatteristici tieghu, fosthom dawk ta’ Francis Ebejer u Oliver Friggieri, fiddawl tar-riflessjonijiet ta’ awturi u kritici barranin minn Camus u Braudel sa Fabre, Cassano u Herzfeld, u jqis ix-xebh u d-differenzi bejn id-diskors analitiku u letterarju Malti dwar ir-regjun. Il-kors jistharreg l-immaginarju Mediterranju fost l-ohrajn fixxoghlijiet letterarji ta’ Juann Mamo, Dun Frans Camilleri, Francis Ebejer, Mario
Azzopardi, Daniel Massa, Frans Sammut, Joe Friggieri, Alfred Sant, u Walid Nabhan.

Ghanijiet tal-Kors

L-ghan ta’ dan il-kors huwa li l-istudenti jistharrgu r-rapprezentazzjoni tal-Mediterran fil-letteratura Maltija bhala fenomenu diskursiv.

Kisbiet mit-Taghlim

1. Taghlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jaghrfu l-letteratura bhala diskors b’referenza ghar-rapprezentazzjonijiet letterarji tal-Mediterran.

2. Hiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jidentifikaw id-dinamika letterarja fil-holqien tal-immaginarju dwar il-Mediterran.

Biblijografija

Abulafia, D. (2012) The Great Sea: A Human History of the Mediterranean. UK: Penguin.
Braudel, F. (1996) The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip.
Cassano, F. (2005) Il Pensiero Meridiano. Italia: Laterza.
Ebejer, F. (1989) The Bilingual Writer as Janus. Malta: Foundation for Intenational Studies, University of Malta.
Fabre, T. “Nicolas Sarkozy et la Méditerranée, Des lignes de failles.” La pensée de midi 2007/3 - N° 22, pages 4 à 13. Actes sud.
Foxlee, N. (2010) Albert Camus's 'The New Mediterranean Culture': A Text and Its Contexts. Oxford: Peter Lang.
Friggieri, O. (1995) Il-Kuxjenza Nazzjonali Maltija, Malta: PEG.Grima, A. (2011) “Minn kull xorta ta’ qziez.” Dun Karm u l-konfini tal-identità fil-mument tal-metafora.
Malta: Dipartiment tal-Malti, L-Università ta’ Malta u Fondazzjoni Karmen Mikallef Buhagar.
Grima, A. (2008) "Precariousness and the Erasure ofthe Mediterranean." Poverty and Social Exclusion.Ed. Peter G. Xuereb, Malta: EDRC, University of Malta.
Grima, A. "L’arte della traduzione e la costruzionedi un altro Mediterraneo." Paesi e popoli del Mediterraneo. VII Rapporto sul Mediterraneo. Ed. Bruno Amoroso, Gianfranco Nicolais e Nino Lisi. VII Rapporto sul Mediterraneo. Napoli: Rubbettino.
Harris, W. V. (2005) Rethinking the Mediterranean. Oxford: Oxford University Press.
Matvejevic, P. (1991) Mediterraneo: Un Nuovo Breviario. Milano: Garzanti. Traduzzjoni ta’ Silvio Ferrari.
Scerri D. (2012) "Il-Mediterran fir-Rumanz u n-Novella Maltija. Il-kaz ta’ Alfred Sant.”
Tezi tal-MA. Malta: L-Università ta’ Malta

 
ADDITIONAL NOTES Offered to Honours students only.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (1 Hour) SEM2 Yes 100%

 
LECTURER/S Adrian Grima

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2018/9, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit