Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL3080

 
TITLE In-Narrattiva Moderna: Minn Camilleri sa Żahra

 
LEVEL 03 - Years 2, 3, 4 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 4

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Ir-Rumanz Modern: Camilleri, Sammut u Sant (A. Cassola)

Il-kors jistharreg ix-xejriet tematici u formali tar-rumanzi Maltin tat-tieni nofs tas-seklu ghoxrin, l-aktar minn meta l-qawmien ta’ kuxjenza letterarja fis-snin sittin wassal biex fin-narrattiva dahlu l-mudelli ewlenin tal-kitba moderna u nghata bidu ghall-izvilupp ta’ tematika fundamentali tipika tal-epoka. Il-kors jistharreg il-perijodu fih innifsu bhala esperjenza Maltija u fid-dawl tal-letteratura Ewropea u Amerikana. Dawn huma whud mill-oqsma mistharrga: il-mudelli narrattivi godda f’relazzjoni mal-mudelli tradizzjonali, l-istruttura narrattiva, il-kontenut psikologiku u politiku, l-istilistika, l-antieroj. Jigu mistharrga r-rumanzi ta’ J.J. Camilleri, Frans Sammut u Alfred Sant.

Ir-Rumanz u n-Novella: Zahra, O. Friggieri, u Spiteri (C. Briffa)

Il-kors ikompli jistharreg ix-xejriet tematici u formali tal-letteratura Maltija tat-tieni nofs tas-seklu ghoxrin. Il-kors jistharreg dan il-perijodu fih innifsu u fid-dawl tal-grajja letterarja Maltija kollha. Rumanzi u novelli Maltin moderni jigu studjati bhala espressjoni ta’ zmien letterarju iehor fi hdan il-letteratura Maltija kif ukoll bhala xhieda tas-sehem fil-letteratura dinjija, u taz-zmien. Xi temi mistharrga: reazzjoni kontra l-mudelli ta’ qabel, kif ukoll gharfien gdid taghhom: sehem dirett fil-kuxjenza tas-seklu ghoxrin; krizi ta’ identità umana u nazzjonali; l-antieroj u d-dinja ta’ barra. Il-kittieba ttrattati hawn huma: Trevor Zahra, Oliver Friggieri u Lino Spiteri.

Ghanijiet tal-Kors

Li l-istudenti jiskopru l-esperimentazzjoni stilistika u tematika fir-rumanz u n-novella moderni.

Kisbiet mit-Taghlim

1. Taghlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci jidentifikaw u japprezzaw ideat u sentimenti ewlenin li jikkaraterizzaw lill-bniedem tasseklu ghoxrin.

2. Hiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci iwettqu analizi b’sens kritiku quddiem realtajiet differenti rrapprezentati fin-narrattiva moderna.

Biblijografija

Ir-Rumanz Modern: Camilleri, Sammut u Sant
Borg, J. ed. (1996) Ir-Rabta bejn l-Awtur u s-Socjetà. Malta: Ghaqda tal-Malti Università.
Briffa, C. (1994) Il-Kisba tat-Tmiem.Malta: Pubblikazzjoni Agius & Agius.
Briffa, C. (2001) Rhythmic Patterns in Maltese Literature. Malta: Midsea.
Briffa, C. (2008) Il-Letteratura Maltija: L-Istorja tan-Narrattiva. Malta: University Publishing.
Friggieri, O. (1979) Saggi Kritici. Malta: A.C. Aquilina.
Friggieri, O. (1995) L-Istudji Kritici Migbura. Malta University Services.
Cassola, A. (1994) “Il-letteratura u l-poplu”, f’Kungress dwar l-identità Maltija (ed. M. Schiavone), Malta, PIN, 30-49.
Cassola, A. (2000) “Migration in contemporary Maltese fiction”, f’The Literature of Malta: an Example of Unity in Diversity, Malta, European Commission & Minima Publishers, 138-153.

It-testi

Camilleri, J.J. Ahna Sinjuri.
Camilleri, J.J. L-Ghar tax-Xitan.
Sammut, F. Samuraj.
Sammut, F. Il-Gagga.
Sammut, F. Paceville.
Sant, A. L-Ewwel Weraq tal-Bajtar.
Sant, A.Silg fuq Kemmuna.

Biblijografija

Ir-Rumanz u n-Novella: Zahra, O. Friggieri, u Spiteri
Briffa, C. (1994) Zaghzugh fuq Vjagg.Malta: Pubblikazzjoni Agius & Agius.
Briffa, C. (1994) Hassieb Serju.Malta: Pubblikazzjoni Agius & Agius.
Briffa, C. (2001) Rhythmic Patterns in Maltese Literature. Malta: Midsea.
Friggieri, O. (1995) L-Istudji Kritici Migbura, Malta University Services.

It-testi

Friggieri, O. Fil-Parlament ma Jikbrux Fjuri.
Friggieri, O. Il-Gidba.
Friggieri, O. L-Istramb.
Friggieri, O.Gizimin li Qatt ma Jiftah.
Friggieri, O. Hekk Thabbat il-Qalb Maltija.
Spiteri, L. Rivoluzzjoni do Minore.
Zahra, T. Hdejn in-Nixxiegha.
Zahra, T. Taht il-Weraq tal-Palm.

 
STUDY-UNIT TYPE Lecture

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (2 Hours) SEM1 Yes 100%

 
LECTURER/S Arnold Cassola

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2018/9, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit