Study-Unit Description

Study-Unit Description


CODE MAL3091

 
TITLE Kors Sinottiku fil-Letteratura Maltija

 
LEVEL 03 - Years 2, 3, 4 in Modular Undergraduate Course

 
ECTS CREDITS 6

 
DEPARTMENT Maltese

 
DESCRIPTION Jittiehdu t-temi letterarji fil-kors kollu u ssir diskussjoni kritika taghhom. Fl-istess hin jinhargu fid-dieher ir-relazzjonijiet bejn tema u ohra ghal sintesi tal-oqsma letterarji kollha li gew studjati.

Ghanijiet tal-Kors

Il-kors ghandu l-ghan jissintetizza t-taghlim kollu li l-istudenti jkunu kisbu matul it-tliet snin precedenti b’tali mod li jaghrfu l-kontinwità bejn aspetti differenti tal-letteratura Maltija li jkunu tharrgu fihom.

Kisbiet mit-Taghlim

1. Taghlim:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci japprezzaw it-taghlim ta’ matul il-kors kollu b’modrelattiv, u bhala gabra komprensiva ta’ gharfien dwar il-letteratura Maltija.

2. Hiliet:

Fi tmiem il-kors l-istudenti se jkunu kapaci japplikaw dak li tghallmu ghal cirkustanzi varji tal-hajja taghhom wara l-esperjenza studenteska fl-Università, u li jilmhu dawk l-ispazji godda fejn it-taghlim li kisbu jista’
javvanza b’aktar ricerka f’livell akkademiku oghla.

 
STUDY-UNIT TYPE Seminar

 
METHOD OF ASSESSMENT
Assessment Component/s Assessment Due Resit Availability Weighting
Examination (3 Hours) SEM2 Yes 100%

 
LECTURER/S David Aloisio
Arnold Cassola
Oliver Friggieri
Adrian Grima
Bernard Micallef

 
The University makes every effort to ensure that the published Courses Plans, Programmes of Study and Study-Unit information are complete and up-to-date at the time of publication. The University reserves the right to make changes in case errors are detected after publication.
The availability of optional units may be subject to timetabling constraints.
Units not attracting a sufficient number of registrations may be withdrawn without notice.
It should be noted that all the information in the study-unit description above applies to the academic year 2018/9, if study-unit is available during this academic year, and may be subject to change in subsequent years.

https://www.um.edu.mt/course/studyunit