Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/32468
Title: Benedittu XVI : kitbiet, tamiet, u vizjoni
Authors: Berry, John Anthony
Keywords: Benedict XVI, Pope, 1927- . -- Criticism and interpretation
Catholic Church -- Doctrines
Issue Date: 2010
Publisher: University of Malta. Faculty of Theology
Citation: Berry, J. A. (2010). Benedittu XVI : kitbiet, tamiet, u vizjoni. Melita Theologica, 61(1), 67-80.
Abstract: Liema hu l-ewwel hsieb li jigi f'mohhok meta tisma' l-isem Benedittu XVI? X'sentiment jew reazzjoni tesperjenza meta tisma' lit xi hadd isemmi l-Papa attwali f'xi diskursata? X'aktarx li t-twegiba veritiera hija dik mitkellma bla tlaqliq. L-ispontanjeta' tikxef is-sincerita' wara r-risposta. Ahna madankollu msejhin biex nimxu 'l hinn mis-sentimenti u l-kritika. Ta' interess gnalina mhux l-ghajdut, izda l-kwalitajiet li jitfghu dawl jilq persuntu. Irridu fil-bidu ta' dan l-istudju naghmlu lilna nfusna mistoqsijiet bazici. Nistaqsi: dak li jien naf fuq il-Papa - veru jew mhux - nafo ghax smajt lil xi hadd iehor jghidu jew fittixt u qrajt jien xi haga li kiteb jew qal hu stess? Il-kelma ta' min infurmani hi ta' minjorbotfoqhajew jkun ahjar li b'intelligenza, b'ghaqal u prudenza naghraf il-Vigarju ta' Kristu mill-kliem u t-tmexxija tal-Knisja afdatha f'idejh? B'liema gnajnejn ser innares lejn din il-persuna, dawk umani, dawk talfidi jew fiimkien? U wara kollox, din it-tfittxija dwaru tfisser semplicement kurzita' jew li ninsab tassew dispost nagnrafnara kolloxfil-pjan ta' Alla? Il-kuntest tal-Iaqgha/studju taghna hi l-fidi! "Il-fidi kollox" jghid Dun Gorg. Minghajr fidi, konna nkunu ghaqda politika jew xi moviment, izda mhux Knisja. Minghajr fidi, teatrin rnhux quddies. Minghajr fidi, ma tkunx konvinzjoni gewwinija, izda kilba personali. Il-motto ta' Benedittu XVI sakemm kien ghadu isqof: "kollaboratur tal-verita''', ma jfisser xejn ghajr "fidi adulta". Fi kHem iehor, jezerCita fidi, li jfittex biex jemmen, u hekk bl-istess mod kull nisrani. Ninsabu lkoll fI-istess dghajsa fejn kull "mahbub" u "maghzul" minn Gesu hu msejjah biex fuq kollox jemmen, jittama u jhobb!
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar//handle/123456789/32468
Appears in Collections:MT - Volume 61, Issue 1 - 2010
MT - Volume 61, Issue 1 - 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Benedittu_XVI_kitbiet,_tamiet,_u_vizjoni_2010.pdf592.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.