University of Malta

Auxiliary Sciences of History

Recent Submissions

 • Attard, Joe M. (Union Print Co., 2018-10-11)
  Nhar is-Sibt, 6 ta’ Ottubru 2018, il-Fondazzjoni Papa Gwanni Pawlu II, flimkien mal-Patrijiet Frangiskani t’Ghajnsielem, fakkru lill-Isqof Sylvester Carmelo Magro, li bejn is-snin 1997 u l-2016 serva bhala l-Vigarju ...
 • Bonnici, Eman (Partit Laburista, 2018-09-23)
  Fost il-membri tal-kleru religjuz li jissemmew f’dan l-artiklu huma P. Klement Camilleri, Agostinjan, u P. Gorg M. Borg, Karmelitan. L-awtur jikkommemora hajjithom u hidmiethom fil-qosor.
 • Cefai, Aristarco (Rabat, Malta : Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl, 2007)
  F'dan l-artiklu l-awtur imur lura fi zmien u jsawwar l-istorja tal-Banda konti Ruggieru permess ta' l-istandardi u il-bandaroli taghha.
 • Galea Scannura, Charles (Balzan : Każin tal-Banda San Gabriel, 2015)
  L-isqof Michael Joannes Balaguer de Camarasa twieled fis-seklu sittax fid-djocesi ta’ Lerida, Aragona fi Spanja. Dan l-artiklu jittratta l-bijografija ta’ dan l-isqof kif ukoll jissemmew xi grajjiet ta’ zmienu.
 • Mangion, Fabian (Balzan : Każin tal-Banda San Gabriel, 2015)
  Is-16 ta’ Jannar 1941 hu hum ta’ swied il-qalb fl-istorja ta’ gieh li ghaddiet minnha l-Isla. Il-bombi li nizlu fuq l-Isla qatlu 21 persuna, fosthom il-Kanonku Professur Dun Gwann Theuma Relf. Dan l-artiklu jittratta ...
 • Bovingdon, Roderick (Attard : Parrocca, 2014)
  Patri Dwardu Fenech twieled H’Attard fl-1933. Waqt il-kors sacerdotali tieghu kellu jistudja wkoll il-Grieg Klassiku u l-Ebrej. L-ghadd ta’ lingwi li tghallem servewh biex ikompli l-professjoni tal-lingwistika. Dan l-artiklu ...
 • Grech, Grazio G. (Union Print Co., 2018-08-05)
  Dan l-artiklu jfakkar il-memorja ta’ Anton F. Attard li halliena fit-18 ta’ Lulju 2018. L-awtur jelenka x-xoghol li wettaq Attard u jaghti wkoll lista biblijografika ta’ xoghlijietu.
 • The Raoul Follereau Foundation (Malta). The Order of CharitySavona-Ventura, Charles; (The Raoul Follereau Foundation (Malta), 2018-12)
  The editorial focuses on St. Lazarus of Bethany, who is the patron saint of the order and whose feast is celebrated on December 17. This issue of the Order of Charity Newsletter focuses on social stigma suffered by leprosy ...
 • Mercieca, Simon (Union Print Co., 2018-07-12)
  Fl-2018 thabbret il-mewt ta’ Anthony De Trafford. De Trafford twieled fl-1936, wiehed mill-ahhar neputijiet ta’ Gerald Strickland li kien ghad baqa’. Hallielna ktieb interessanti dwar ommu Cecilia “Cecilia De Trafford.” ...
 • Galea, Michael (Vittoriosa : Kumitat Festi Esterni San Lawrenz, 1997)
  Kienet drawwa li kien bdieha fl-1530 l-ewwel Granmastru f'Malta, Philippe Villiers de l'Isle Adam (1521-34) li l-Granmastru jieħu formalment pussess tas-sovranita tal-Gżejjer Maltin billi jagħmell-Ingress solenni tiegħu ...
 • Scerri, Victor (Union Print Co., 2018-06-27)
  Dan l-artiklu jittratta dwar nies li twieldu fil-Belt Valletta, ghexu u mietu, u li ghandhom fama qaddisa. Dawn huma Monsinjur Mikiel Azzopardi, Fra Diego Bonanno, Adelaide Cini, Nazju Falzon, Monsinjur Sidor Formosa, Dun ...
 • Scerri, Victor (Union Print Co., 2018-06-20)
  Dan l-artiklu jittratta dwar nies li twieldu fil-Belt Valletta, ghexu u mietu, u li ghandhom fama qaddisa. Dawn huma Dun Karlu Manche, Madre Marija Tereza Nuzzo, F. Teresa Parlar, M. Anglu Portelli, San Gorg Preca, Henry ...
 • Axiaq, Mario; Bartolo, Daniel (Union Print Co., 2018-05-13)
  Mary Rose Mallia twieldet Haz-Zebbug fl-1953. Kellha diversi okkazjonijiet kemm bhala festivals u anke bhala shows, fejn anke hadet sehem barra minn xtutna. Kienet marret bhala judge fil-Eurovision tal-1972. Din hi intervista ...
 • Mallia, Filipp (Valletta : Kumitat Festi Esterni San Duminku, 1990)
  IL-knisja tagħna sa mill-bidu nett kellha xi qniepen. Minn żmien għal żmien kienu jbiddlu jew iżidu xi qanpiena oħra, imma qatt ma kellhom sett suriet in-nies. Għalhekk , meta kienu qed jibnu l-knisja l-ġdida, 1805-1815, ...
 • Cauchi, Mark (Valletta : Kummissjoni Fuljett Parrokkjali Santu Wistin, 2003)
  FMalta mill-ewwel irninijiet ta' I-Ordni ta' San Gwann Fra Raymondu Puy malli gie elett Gran Mastru fis-sena 1131 ipprefera r-Regola Agostinjana gli.all-Ordni tiegli.u ad insta'r. Imbaghad fil-kapitlu GeneraIi tas-sena ...
 • Said Zammit, George A. (Msida : Uffiċju Parrokjali Knisja ta' San Ġużepp, 2006)
  Meta wieħed jitkellem fuq raħal twelidna fi żmenijiet l-imgħoddija, listampa li jġib quddiem għajnejh hija kompletament differenti minn dik tal-lum. Dan għaliex kif jiddeskrivi l-i storiku Malti Giovanni Francesco ...
 • Cauchi, Kenneth (Msida : Uffiċju Parrokjali Knisja ta' San Ġużepp, 2003)
  L-Imsida saret Parroċċa nhar it-2 ta' Marzu 1867 u kellha bħalha Knisja Parrokkjali dik li l-Misidjani jsibuha bħalha l-knisja z-Żgħira jew bħalha tal-Kunċizzjoni.' Il-popolazzjoni kienet zgħira, imma mxerrda ...
 • Cauchi, Kenneth (Msida : Uffiċju Parrokjali Knisja ta' San Ġużepp, 1995)
  "Nordnaw qanpiena' oħra Kappillan" qal is-Sur Vinċenż Farrugia, il-Kaxxier tal-Giunta Amministratrice lil Dun Kalċidon Schembri f1-1922. Dan' seħħ hekk kif il-Giunta ħallset id-dejn kollu fuq il-qanpiena l-kbira fonduta ...
 • Orizzont (Union Print Co., 2017-07-28)
  Arkeologi u studenti tal-arkeologija skavaw sit fiz-Zejtun fejn instabet Villa Rumana. Fl-1961, inkixfu l-ewwel fdalijiet u fil-perjodu 1970-1976 kompla jinkixef aktar materjal. Fl-2006, l-Universita ta’ Malta bdiet tiskava ...
 • Attard, Joe M. (Union Print Co., 2018-01-11)
  Monsinjur Vella twieled fil-Belt Victoria fl-1859 u gie ordnat sacerdot fl-1882. Kull filghaxija kien jigbor it-tfal, il-guvintur u l-irgiel, l-aktar dawk bierda u traskurati, fil-knisja ta’ Savina biex jghallimhom u ...

View more

Search OAR@UM


Advanced Search

Browse

RSS Feeds