University of Malta

Auxiliary Sciences of History

Recent Submissions

 • Steiner, Andreas M.; Vidale, Massimo; Cilia, Daniel; Schonhowd, Elise (Timeline Publishing srl, [n.d.])
  Experts in navigation say that, although Malta and the Sicilian coastline are indivisible from their higher points on very clear days, Malta quickly vanishes from sight when a boat puts out to sea. Smoke from the eruptions ...
 • Vertot, abbé de; Jacques-Youenn (PubliBook.com, 2001)
  J’entreprens d’écrire l’Histoire d’un Ordre Hospitalier, devenu Militaire, & depuis Souverain, que la charité fit naître, que le zèle de défendre les Lieux saints arma ensuite contre les infidèles, & qui dans le tumult des ...
 • Borg, Joseph (Gulf Publishing Ltd., 1984)
  History is a subject which, consciously or unconsciously, interests us all. A child may be interested in learning from grandparents what life was like fifty or sixty years before. Conversely, the latter revel in comparing ...
 • Cassar, Silvio (Balzan : Każin tal-Banda San Gabriel, 2017)
  Patri Valentin Cardona, l-ewwel direttur spiritwali tac-Circolo San Gabriel, twieled Hal Balzan fl-1900. Ta’ 21 sena pprofessa solennement ir-regola Frangiskana u b’hekk inghaqad mal-istess Ordni u sena wara gie ordnat sacerdot.
 • Cassar, Silvio (Balzan : Każin tal-Banda San Gabriel, 2017)
  Il-Professur beda l-kors tal-Medicina u wara tliet snin ha l-grad tal-Master of Arts u mbaghad sar tabib ghax kiseb il-lawrja fl-1898. Il-Gvern impjegah bhala Supritendent tal-Gonna u tal-Pjantagjon. Il-gonna f’Malta kienu ...
 • Torca (Union Print Co., 2018-10-21)
  Fil-21 ta’ Ottubru 2017, miet is-Sur George N. Cassar, edukatur Ghawdxi mahbub minn hafna studenti ghall-karattru gharef u twajjeb tieghu.
 • Orizzont (Union Print Co., 2018-09-19)
  Heritage Malta qed tahdem fuq ir-rikostruzzjoni ta’ wicc ta’ mara li ndifnet fil-Katakombi ta’ San Pawl, bejn wiehed u iehor fl-ewwel seklu W.K.
 • Attard, Joe M. (Union Print Co., 2018-10-11)
  Nhar is-Sibt, 6 ta’ Ottubru 2018, il-Fondazzjoni Papa Gwanni Pawlu II, flimkien mal-Patrijiet Frangiskani t’Ghajnsielem, fakkru lill-Isqof Sylvester Carmelo Magro, li bejn is-snin 1997 u l-2016 serva bhala l-Vigarju ...
 • Bonnici, Eman (Partit Laburista, 2018-09-23)
  Fost il-membri tal-kleru religjuz li jissemmew f’dan l-artiklu huma P. Klement Camilleri, Agostinjan, u P. Gorg M. Borg, Karmelitan. L-awtur jikkommemora hajjithom u hidmiethom fil-qosor.
 • Cefai, Aristarco (Rabat, Malta : Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl, 2007)
  F'dan l-artiklu l-awtur imur lura fi zmien u jsawwar l-istorja tal-Banda konti Ruggieru permess ta' l-istandardi u il-bandaroli taghha.
 • Galea Scannura, Charles (Balzan : Każin tal-Banda San Gabriel, 2015)
  L-isqof Michael Joannes Balaguer de Camarasa twieled fis-seklu sittax fid-djocesi ta’ Lerida, Aragona fi Spanja. Dan l-artiklu jittratta l-bijografija ta’ dan l-isqof kif ukoll jissemmew xi grajjiet ta’ zmienu.
 • Mangion, Fabian (Balzan : Każin tal-Banda San Gabriel, 2015)
  Is-16 ta’ Jannar 1941 hu hum ta’ swied il-qalb fl-istorja ta’ gieh li ghaddiet minnha l-Isla. Il-bombi li nizlu fuq l-Isla qatlu 21 persuna, fosthom il-Kanonku Professur Dun Gwann Theuma Relf. Dan l-artiklu jittratta ...
 • Bovingdon, Roderick (Attard : Parrocca, 2014)
  Patri Dwardu Fenech twieled H’Attard fl-1933. Waqt il-kors sacerdotali tieghu kellu jistudja wkoll il-Grieg Klassiku u l-Ebrej. L-ghadd ta’ lingwi li tghallem servewh biex ikompli l-professjoni tal-lingwistika. Dan l-artiklu ...
 • Grech, Grazio G. (Union Print Co., 2018-08-05)
  Dan l-artiklu jfakkar il-memorja ta’ Anton F. Attard li halliena fit-18 ta’ Lulju 2018. L-awtur jelenka x-xoghol li wettaq Attard u jaghti wkoll lista biblijografika ta’ xoghlijietu.
 • The Raoul Follereau Foundation (Malta). The Order of CharitySavona-Ventura, Charles; (The Raoul Follereau Foundation (Malta), 2018-12)
  The editorial focuses on St. Lazarus of Bethany, who is the patron saint of the order and whose feast is celebrated on December 17. This issue of the Order of Charity Newsletter focuses on social stigma suffered by leprosy ...
 • Mercieca, Simon (Union Print Co., 2018-07-12)
  Fl-2018 thabbret il-mewt ta’ Anthony De Trafford. De Trafford twieled fl-1936, wiehed mill-ahhar neputijiet ta’ Gerald Strickland li kien ghad baqa’. Hallielna ktieb interessanti dwar ommu Cecilia “Cecilia De Trafford.” ...
 • Galea, Michael (Vittoriosa : Kumitat Festi Esterni San Lawrenz, 1997)
  Kienet drawwa li kien bdieha fl-1530 l-ewwel Granmastru f'Malta, Philippe Villiers de l'Isle Adam (1521-34) li l-Granmastru jieħu formalment pussess tas-sovranita tal-Gżejjer Maltin billi jagħmell-Ingress solenni tiegħu ...
 • Scerri, Victor (Union Print Co., 2018-06-27)
  Dan l-artiklu jittratta dwar nies li twieldu fil-Belt Valletta, ghexu u mietu, u li ghandhom fama qaddisa. Dawn huma Monsinjur Mikiel Azzopardi, Fra Diego Bonanno, Adelaide Cini, Nazju Falzon, Monsinjur Sidor Formosa, Dun ...
 • Scerri, Victor (Union Print Co., 2018-06-20)
  Dan l-artiklu jittratta dwar nies li twieldu fil-Belt Valletta, ghexu u mietu, u li ghandhom fama qaddisa. Dawn huma Dun Karlu Manche, Madre Marija Tereza Nuzzo, F. Teresa Parlar, M. Anglu Portelli, San Gorg Preca, Henry ...
 • Axiaq, Mario; Bartolo, Daniel (Union Print Co., 2018-05-13)
  Mary Rose Mallia twieldet Haz-Zebbug fl-1953. Kellha diversi okkazjonijiet kemm bhala festivals u anke bhala shows, fejn anke hadet sehem barra minn xtutna. Kienet marret bhala judge fil-Eurovision tal-1972. Din hi intervista ...

View more

Search OAR@UM


Advanced Search

Browse

RSS Feeds