University of Malta

External Research Collection

Recent Submissions

 • Orizzont (Union Print Co., 2018-10-13)
  L-elf harga tar-rivista djocesana “Il-Hajja f’Ghawdex,” li d-Djocesi ta’ Ghawdex ilha tippubblika sa mill-1945, gew imfakkra b’quddiesa ta’ radd il-hajr fis-Santwarju Ta’ Pinu. Kien l-Isqof ta’ Ghawdex Mons. Guzeppi Pace ...
 • Orizzont (Union Print Co., 2018-09-08)
  Kien fl-1870, ispirat mill-baned tar-regiment Inglizi, Mro Carmelo Abela Scolaro gabar grupp ta’ zghazagh min-naha tal-Misrah biex jghallimhom il-muzika. Ghall-habta tal-1883, is-Surmast Giuseppe Micallef flimkien ma’ Dun ...
 • Orizzont (Union Print Co., 2018-09-08)
  Is-sena 2018 timmarka l-135 anniversarju mill-bidu tal-ewwel banda f’Haz-Zabbar, is-Societa Filarmonica Maria Mater Gratiae. Din is-Socjeta zgur li ma kinitx tkun kapaci taqta’ l-frott, li kieku missirijietna m’ghaddewx ...
 • Buhagiar, Michael (Union Print Co., 2018-09-08)
  Bla dubju l-aktar bini monumentali li nsibu f’Haz-Zabbar hu s-Santwarju Parrokkjali ddedikat lill-Madonna tal-Grazzja. Insibu referenzi fis-seklu sittax ghall-knisja ruruali ddedikata lill-Madonna tal-Grazzja f’Haz-Zabbar ...
 • Chetcuti, Joe (Media.link Communications, 2018-10-06)
  Chetcuti traces all localities in which the devotion of the feast is that to Our Lady of the Rosary and provides information on the ritual of each.
 • Attard, Joe M. (Union Print Co., 2018-10-11)
  Nhar is-Sibt, 6 ta’ Ottubru 2018, il-Fondazzjoni Papa Gwanni Pawlu II, flimkien mal-Patrijiet Frangiskani t’Ghajnsielem, fakkru lill-Isqof Sylvester Carmelo Magro, li bejn is-snin 1997 u l-2016 serva bhala l-Vigarju ...
 • Nazzjon (Media.link Communications, 2018-09-04)
  This document highlights the importance of the bell for the Parish Church of Dingli. It underwent maintenance for a long 20 years prior to returning to its habitat in Dingli.
 • Buhagiar, Michael (Union Print Co., 2018-09-08)
  Il-Muzew tas-Santwarju f’Haz-Zabbar ilu miftuh mill-1954. Dan il-progett kien inbeda fuq inizjattiva ta’ Dun Guzepp Zarb, li meta gie f’Haz-Zabbar bhala kappillan, sab li hafna affarijiet storici kienu nqerdu fi zmien ...
 • Mifsud, Raymond (Union Print Co., 2018-09-05)
  L-inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ Marija Bambina tax-Xaghra saret fl-1973 mill-Isqof Mons Nikol G. Cauchi. Ic-cerimonja tal-inkurunazzjoni saret f’Misrah il-Vitorja, quddiem il-Bazilika tax-Xaghra. Fl-2018 gie ccelebrat ...
 • Micallef Perconte, Mark (Union Print Co., 2018-10-01)
  Fl-2018, ir-Rotunda tal-Mosta giet mghollija ghad-dinjita ta’ Bazilika Minuri. L-ahhar li nghata dan it-titlu kien hamsin sena ilu meta l-Kolleggjati tan-Nadur, tax-Xaghra u tal-Gharb gew mghollija ghad-dinjita ta’ Bazilika ...
 • Chetcuti, Joe (Media.link Communications, 2018-09-01)
  Chetcuti writes about the history of the Church of Our Lady of Divine Providence in Siggiewi as well as the feast that is celebrated in it. He describes the rituals of the feast and the specific time of day during which ...
 • Duncan, Hermann (Union Print Co., 2018-09-01)
  L-awtur jitkellem dwar xbieha semplici imma suggestiva fil-knisja Griega Kattolika tal-Madonna tad-Damaxxena fil-Belt. L-istorja ta’ din l-ikona antika tal-Madonna ta’ Damasku hi marbuta b’mod intimu mal-Ordni.
 • Camilleri, Victor (Media.link Communications, 2018-09-30)
  Camilleri discusses the laws that were to be created following long negotiations for the independence from the United Kingdom.
 • Spiteri, Charles B.; Aquilina, Marco (Partit Laburista, 2018-10-28)
  Kieku ghadna fi zmien l-Ordni, fl-1 ta’ Novembru ta’ kull sena, konna nkunu obbligati nibaghtu falkun Malti lill-Imperatur Charles u ommu r-Regina Joanna, monarki ta’ Sqallija. Il-prezentazzjoni tal-falkun kienet issir ...
 • Ciappara, Frans (Media.link Communications, 2018-10-28)
  This document discusses Frans Ciappara's book "Church-state relations in late-eighteenth-century Malta: Gio. Nicolo Muscat (1735-1803)" and gives a brief taste of its contents.
 • Mument (Media.link Communications, 2018-09-23)
  During World War II, Maltese living in Tripoli, Libya were sent to Italy and were to remain in concentration camps until further developments. During this time, an ill-fated child named Gaetano Falzon accidentally slipped ...
 • Bonnici, Eman (Partit Laburista, 2018-09-23)
  Fost il-membri tal-kleru religjuz li jissemmew f’dan l-artiklu huma P. Klement Camilleri, Agostinjan, u P. Gorg M. Borg, Karmelitan. L-awtur jikkommemora hajjithom u hidmiethom fil-qosor.
 • Camilleri, Victor (Media.link Communications, 2018-09-23)
  Camilleri discusses the prolonged negotiations between the Maltese and British governments regarding the future independence of Malta. Two figures that proved influential throughout the political journey of the independence ...
 • Mument (Media.link Communications, 2018-10-21)
  Camenzuli writes a eulogy for George N. Cassar- a Gozitan of remarkable values, who contributed greatly to the education sector of Malta and Gozo. One of his note-worthy achievements was providing Gozitan students the ...
 • Camenzuli, Charles (Media.link Communications, 2018-10-14)
  Camenzuli writes about the water polo sport in Malta and how, in the early to mid 19th century, Neptunes waterpolo club visited Tunisia and played against Tunisian and Israeli clubs.

View more

Search OAR@UM


Advanced Search

Browse

RSS Feeds