Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/82115
Title: Pronostku Malti u l-kultura Maltija : l-aħħar fażi
Authors: Vella, Oriana Marie (2008)
Keywords: Culture
Poets
Authors
Issue Date: 2008
Abstract: Is-sehem ta' Pronostku Malti Iill-k:uitura Maltija hu uniku I-iktar meta tqis Ii fil-bidu tas sekiu ghoxrin iI-Iingwa miktuba kienet it-Taljan u mhux iI-Malti. Il-fatt Ii baqa' johrog anki fi zmien diffitli bhat-Tieni Gwerra Dinjija jixhed I-importanza Ii kcllu fi zmicnu bhaia sors ta' qari. I:Zda I-validita tieghu ma waqfitx ma' I-ahhar harga. Kif jidher fiI-kapitii Ii gejjin, I-informazzjoni Ii hemm migbura fih tisboq iz-zmien u ssir dejjem iktar rari, sabiha u ta' vaiur. Il-gabra shiha tinsab fiI-Bibijoteka u dan juri Ii bhal kull dok:ument iehor, Pronostku Malti ghandu postu fic-Cirku k:ulturaii. Minkejja Ii Maita hi gzira u ghaihekk maqtugha fizikament minn pajjizi ohra, iddakkret minn kuituri Ewropej minhabba Ii 1-istorja ta' Malta hi ddominata mill-hakmiet barranin Ii gabu maghhom kulturi ohra. L-ghajn Ii ddakkret minnha I-iktar kienet Taijana minhabba I qrubija fizika. Il-k:uitura Taijana influwenzat I-iktar fil""letteratura u bosta kittieba Maltin ghaziu Ii jiktbu bit-Taijan. Fid-dawI ta' dan tinhass iktar 1-importanza ta' Pronostku Malti Ji heggeg il-kitba taI-letteratura bil-Malti specjalment permezz taI-konkorsi taI-poezija u taI proza. Il-mixja Jetterarja kompliet tissahhah matul is-snin u ghaihekk I-aimanakk hu meqjus bhala mixtla letterarja. Barra mil-Ietteratura, I-almanakk hu ghani fl-istorja u fil-hajja imghoddija li jitwasslu liina biex jibqghu mfakkra. Meta wiehed iqalleb Pronostku Malti jidhoI fi vjagg storiku u Ietterarju, ghaldaqstant kulturaii, u jk:un qieghed jifli ritratt mehud lill-oqsma kollha tal-hajja.
Description: B.A.(HONS)MALTESE
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/82115
Appears in Collections:Dissertations - FacArt - 1999-2010
Dissertations - FacArtMal - 1964-2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
B.A.(HONS)MALTESE_Vella_Oriana Marie_2008.pdf
  Restricted Access
8.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.