University of Malta

Maltese Journals

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Borg, Alfred (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Wara l-ahhar gwerra dinjija Malta hadet girja fejjieda lejn hajja ahjar. Il-bzonn li ntejbu l-qaghda ta’ pajjizna kien jidher f’kull xehta tal-hajja u f’kull rokna ta’ Malta. Imma dan it-titjib ha xejra negattiva u qed ...
 • Lanfranco, Guido; Camilleri, Toni (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Fl-1985, l-awtur jirrakkonta li ltaqa’ ma’ Tony Camilleri mlaqqam il-Kukla jew Il-Kuklu. Sar jaf li qabel ma rtira kien bahri fuq bastimenti merkantili fi zmien il-gwerra u wara barklor bid-dghajsa tal-pass fil-Port il-Kbir. ...
 • Fiorini, Stanley (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Id-dixxiplina tal-folklor thares id-drawwiet hajjin ta’ pajjizna u t-tifkiriet ta’ dawk li mietu. Hafna mill-aspetti tal-hajja Maltija ghadhom jintlemhu sew fid-dokumenti li fadlilna mill-imghoddi, dokumenti ta’ min jorbot ...
 • Il-bebbux 
  Pace, Carmelo (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Fil-gzejjer Maltin, il-bebbux ikun dahal jorqod fi hrug April, mistohbi ghall-kenn ta’ taht il-gebel. Mal-hsus tal-ewwel xita tal-Harifa jibda jahseb biex johrog jirgha. Ikun ilu mas-sitt xhur sajjem u meta l-qtar ohxon ...
 • Il-hajbu 
  Cilia, George (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Illum il-hajbu tar-rahal m’ghadu jidher imkien. Hajbu hu laqam ta’ tallab bahnan maghruf bhala wiehed li kien jimxi qisu se jaqa’ ma’ kull pass, izda fil-fatt ma jaqax. Waqt l-isbah u l-ahjar tal-gurnata jitfacca l-Hajbu ...
 • Masini, Franco (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Dan l-istudju hu bbazat fuq dokument li nkiteb f’nofs is-seklu dsatax. Id-dokument jikkonsisti f’manuskritt “Memorie sul Gozo.” Dan id-dokument kien fost il-karti u dokumenti migbura minn missier l-awtur, l-Avukat Francesco ...
 • Farrugia, Frans; Gatt, Guzi (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Michael Darmanin ghadda dokument bl-Ingliz lil Guzi Gatt biex jiddeskrivi x-xibka tal-lampuki uzata mis-sajjieda taghna. Gatt wera d-dokument lis-Sur Frans Farrugia, membru tal-kumitat tal-Ghaqda u dilettant kbir tas-sajd. ...
 • Ghaqda Maltija tal-Folklor (Ghaqda Maltija tal-Folklor, 2006)
  Dan hu l-istatut tal-Ghaqda Maltija tal-Folklor.
 • Calleja, Toni (Ghaqda Maltija tal-Folklor, 2006)
  Fl-1955 miet Gorg Galea, tal-Merkant mill-Ghasri. Fl-Ghasri kien hemm id-drawwa li minn meta jmut xi hadd, sa ma jsir il-funeral, il-bieb tad-dar jinzamm imbexxaq, anke billejl, ghall-kumdita tal-vizitaturi li jkunu gejjin ...
 • Zahra, Lorenzo (Ghaqda Maltija tal-Folklor, 2006)
  Jissemmew xi uzanzi tal-imghoddi nghidu ahna l-ghoti ta’ somma flus jew piz fuq xi post biex il-werrieta jkollhom obbligu li jaghmlu talb jew quddies ghal ruhhom. Minhabba li kien hawn ilf-aqar, il-gvern kien waqqaf ghaqdiet ...
 • Cilia, George (Ghaqda Maltija tal-Folklor, 2006)
  F’dan l-artiklu jintwera kif kienet issir kitba ta’ nutar fis-snin ghoxrin, kitba miktuba minn idejn in-nutar u bil-postali skont il-ligi. Maria Bezzina dehrilha li l-isbah rigal ghal bintha Lorenza qabel iz-zwieg ghandu ...
 • Borg, Steve; Mercieca, Marjanna (Ghaqda Maltija tal-Folklor, 2006)
  L-awtur jitkellem ma’ Marjanna Mercieca f’Wied il-Ghajn dwar it-tisjir tal-fekruna. Ghalkemm qabel kienu jaqbdu l-fkieren u tittiekel, illum hi mharsa bil-ligi. Din ir-ricetta bil-fekruna hi ta’ interess ghall-finijiet ta’ ...
 • Gatt, Guzi (Ghaqda Maltija tal-Folklor, 2006)
  Fl-1978, il-pittur Rafel Bonnici Cali kiteb artiklu fuq kif hu kien spicca mdahhal f’bicca folklor marbuta mal-ewwel karozzi tal-linja fost dawk li kienu mahdumin Malta. Ghall-habta tal-1927, il-gvern deherlu li kellu jibda ...
 • Dougall, Angelo (Ghaqda Maltija tal-Folklor, 2006)
  F’dan l-artiklu jinghata taghrif dwar it-taqbil li kien isir fil-Kottonera, l-aktar f’Bormla. L-awtur jiffoka fuq kif kien isir u fuq ir-regoli, bla miktuba, tieghu. Dan it-taqbil folkloristiku kien qisu ghana minghajr ...
 • Cilia, George (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Malta sabet ruhha mdahhla fit-Tieni Gwerra Dinjija mill-1940 sal-1943. In-nies tal-Kottonera kienu mwissija biex johorgu minn dik in-naha ta’ pajjizna minhabba l-periklu kbir li kien jezisti fil-kaz li kienu jibdew l-attakki ...
 • Camilleri, Alex (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Billi l-gzira ta’ Malta hi mxaqilba sew mil-Lbic ghall-Grigal, id-dawra shiha minn Benghajsa sa Fomm ir-Rih hi maghmula kwazi ghalkollox minn irdumijiet gholjin. Hlief ghal xi rqajja’ ckejknin fejn xi widien kbar jinfdu ...
 • Sciberras, Arnold (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  Kwazi r-rettili u l-amfibji kollha tal-gzejjer Maltin matul is-snin ntqal fuqhom ghajdut u inqalghu dwarhom qlajjiet minhabba l-apparenza. Hafna minn dawn il-qlajjiet huma ta’ xehta negattiva u ftit li xejn ghenu biex dawn ...
 • Calleja, Toni (Ghaqda Maltija tal-Folkor, 2007)
  F’din il-kitba se jissemmew xi espressjonijiet u frazijiet li f’xi zmien jew iehor intqalu mill-Ghasrin, u minkejja li ghadda z-zmien minn fuqhom, uhud minnhom ghadhom ikkwotati sal-lum.
 • Lanfranco, Guido (Ghaqda Maltija tal-Folklor, 2007)
  Dan hu apprezzament lil Maria Rosaria Pisani minn Guido Lanfranco.
 • Ghaqda Maltija tal-Folklor (Ghaqda Maltija tal-Folklor, 2007)
  L-Imnara hu rivista tal-Ghaqda Maltija tal-Folklor li jinkorpora fih artikli varji dwar l-aspetti folkloristici lokali. Werrej: Drawwiet Maltin-dokumentazzjoni bikrija ta’ Stanley Fiorini – Aktar intietef folkloristici ...

View more

Search OAR@UM


Advanced Search

Browse

RSS Feeds