Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/48418
Title: San Pawl u l-"unions"
Authors: Bonnici, Arthur
Keywords: Confraternities -- Malta -- History
Catholics -- Religious life -- Malta
Catholic Church -- Customs and practices
Artisans -- Malta
Employees -- Malta -- History
Labor unions -- Malta -- History
Issue Date: 1975-02-08
Publisher: Catholic Church. Archdiocese of Malta
Citation: Bonniċi, A. (1975, February 8). San Pawl u l-"unions" . Leħen is-Sewwa, pp. 3,4.
Abstract: San Pawl, bħal Appostli l-oħra, iġġera mad-dinja u waqqaf għaqdiet ta' insara f'ħafna bliet fejn kien jippriedka. Dawn l-għaqdiet kienu jissejhu "ecclesiae'' (kelma ġejja mill- Grieg, li tfisser '''ġabra ta' nies'', "għaqda", ilum ngħidulha "knisja''. U l-kelma ''għaqda" bl-Ingliż hija ''union'' Il-għan ta' dawk l-għaqdiet kien u għadu li l-membri jitgħammdu, jemmnu fi-istess veritajiet li għallem Gesu' Kristu u jirċievu l-istess sagramenti, biex, fil-qdusija, jiksbu s-salvazzjoni tagħhom bil-merti tal-istess Gesu'. Minn dawn il-''Unions'', S. Pawl waqqaf ħafna: iżda l-iżied tnejn importanti għalina huma dik ta' Ruma, li hu waqqaf ma' San Pietru, għaliex hi ċ-ċentru tal-Kristjaneżmu, u dik ta' Malta għaliex tmiss Iilna u tant niftahru biha. Illum bil-kelma "union" aktarx nifhmu ghaqda ta' nies li jingabru flimkien halli, fil-qawwa tal-ghaqda, jiksbu u jiddefendu l-jeddijiet taghhom u tas-sengha jew professjoni li jezercitaw. Mil-lat Religjuz kull Ghaqda kellha il-Qaddis Patrun taghha, il-Knisja jew Kappella fejn titlaqqa', il-qassis li jiehu hsieb l-membri, l-istandard, il-festa solenni tal-Patrun bil-processjoni. Kull ghaqda kienet tiehu sehem bhala korp fic-celebrazzjonijiet religjuzi, tiehu kura tal-membri morda, xjuh, jew fqar u ta' uliedhom u taghmel quddies ghal membri mejta. Mil-lat kostituzzjonali dawn l-Ghaqdiet kellhom qawwa politika ghax il-kapijiet taghhom kienu jkunu membri tal-Gvern tal-post. Mil-lat socjali dawn l-ghaqdiet kellhom qawwa ghaliex kellhom protezzjoni kontra l-vessazzjonijiet tan-nies setghana u kienu jiksbu il-mistrieh mehtieg u jzommu l-paci bejn il-haddiem u min ihaddmu. F'dan l-artiklu naraw ukoll l-izjed Ghaqda qadima tal-haddiema f'Malta : dik ta l-Arcikonfraternita' ta' San Guzepp fir-Rabat ; il-Fratellnzi f'Malta u il-Patrun tal-qlafat
Description: From the private collection of Mr Salvino Camilleri.
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/48418
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCPPRDT

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lehen is-Sewwa_1975_02_08_Bonnici_Arturo_San Pawl u l-unions.pdf2.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.