Please use this identifier to cite or link to this item: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50976
Title: Lord Gort : tifkiriet u fatti
Authors: Guillaumier, Joyce
Keywords: Gort, John Standish Surtees Prendergast Vereker, 6th Viscount, 1886-1946 -- Biography
Ghaqda Kazin Banda San Filep (Żebbuġ, Malta) -- History
Żebbuġ (Malta) -- History -- British occupation, 1800-1964
Żebbuġ (Malta) -- History -- 20th century
World War, 1939-1945 -- Malta
Malta -- History -- Siege, 1940-1943
Governors -- Malta -- Biography
Malta -- History, Military
George Cross
George VI, King of Great Britain, 1895-1952 -- Travel -- Malta
Issue Date: 2005
Publisher: Żebbuġ : Għaqda Każin Banda San Filep
Citation: Guillaumier, J. (2005). Lord Gort : tifkiriet u fatti. Festa [San Filep, Żebbuġ], 2005, 115-119.
Abstract: Lord Gort lahaq gvernatur ta’ Malta fl-aghar zminijiet tat-Tieni Gwerra Dinjija. Wasal Malta fis-7 ta’ Mejju, 1942 wara r-rizenja tal-General Dobbie li telaq minhabba sahhtu. Kien il-Gvernatur Gort li pprezenta l-George Cross lill-Unur Tieghu Sir George Borg, il-Prim Imhallef, li rçevih f’isem il-poplu ta’ Malta u d-dipendenzi taghha bhala xhieda tal-qlubija fil-glieda tieghu favur il-helsien. Fl-20 ta’ Gunju, 1943, kwazi sena ezatt wara l-wasla ta’ Lord Gort f’pajjizna, il-Maestà Tieghu, ir-Re George VI ghamel zjara qasira f’Malta. Il-merhba li nghata kienet enormi. Ir-re seta’ jara b’ghajnejh stess il-herba li kienet gabet il-Gwerra. Ir-rispett li Lord Gort kien igawdi fost il-Maltin deher car meta fit-12 ta’ Marzu, 1944 hu gie pprezentat b’Sword of Honour bhala sinjal ta’ rispett u rikonoxximent. Bhalma nsibu fil-kitba ta’ John Galea li dehret fil-ktieb specjali ta’ tifkira fl-okkazjoni tal-50 anniversarju mill-ghoti tax-Xabla ta’ Gieh lil Lord Gort, kien il-Kazin Banda San Filep li fil-bidu tas-sena 1944 kien issuggerixxa lill-kazini u ghaqdiet ohra ta’ Malta u Ghawdex biex issir stedina lil Lord Gort halli jircievi rigal taht forma ta’ 'Sword of Honour'. Dan fil-fatt sehh fi Pjazza San Filep Haz-Zebbug quddiem hafna mistiednin distinti fosthom l-Arcisqof, Mons. Dun Karm Psaila, il-Poeta Nazzjonali, Dun Luret Callus, president tal-kazin u president tal-Kumitat Organizzattiv
URI: https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/50976
Appears in Collections:Melitensia Works - ERCWHMlt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lord Gort - tifkiriet u fatti.pdf263.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in OAR@UM are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.